Klage på vedtak

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om din mulighet til å klage på en tillatelse eller et avslag.
  • Hvis du har klage på et vedtak i en byggesak, må du sende denne til kommunen innen tre uker.

Funksjoner og tjenester fungerer nærmest som normalt fra hjemmekontor.

Klagerett

Du kan klage på alle vedtak i en byggesak hvis du er part i saken eller har rettslig klageinteresse i saken.

Et vedtak er en skriftlig beslutning eller avgjørelse i byggesaken, tatt av byggesaksavdelingen eller politikerne.

Du kan ikke klage på mangelbrev, svar på forespørsler, referat fra forhåndskonferanser eller beslutninger om at kommunen ikke følger opp en mindre ulovlighet.

Hvem sender du klagen til?

Klagen sendes til byggesaksavdelingen. Hvis byggesaksavdelingen ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til politisk behandling.

Hvis politikerne i kommunen heller ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken som klageinstans for endelig avgjørelse.

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Byggesak
Postboks 3010
1402 Ski

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket. Det holder at klagen er postlagt før fristen løper ut.

Hvis du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker å forlenge fristen.

Rett til å kreve begrunnelse

Hvis du mener byggesaksavdelingen ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve en slik begrunnelse før fristen går ut.

Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.

Hva skal være med i klagen?

Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager på, og den eller de endringene du ønsker.

Du må skrive hvorfor du klager og oppgi andre opplysninger som kan ha betydning for å vurdere klagen.

Du kan be om utsetting av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan be om å få utsatt iverksettelse av vedtaket til klagefristen er utløpt, eller til klagen din er ferdigbehandlet.

Hvis du får avslag på søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på avslaget.

Du kan se dokumenter og få veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i en byggesak.

Her finner du informasjon om hvordan du kan se dokumenter i byggesaker:

Innsyn i byggesaker

Du kan søke om å få dekket kostnader ved klagesaken

Som part skal du i utgangspunktet få dekket vesentlige og nødvendige kostnader hvis enkeltvedtaket gjøres om til din fordel.

Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Ved fri rettshjelp er det din inntekt og formue som avgjør om du har rett til å få dekket advokatutgiftene.

Du kan ta kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken for å få mer informasjon om retten til å få dekket saksomkostninger.

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven § 36

Kontaktinformasjon

Byggesaksavdelingen er tilgjengelig på telefon, med følgende åpningstider:

Tirsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.  
Torsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.

Telefon 47 63 83 10

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Byggesak
Postboks 3010
1402 Ski

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178