Jakt, fiske og vilt

Kort fortalt

 • Du må ha fiskekort for Midtsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern, Krokholmarka (Østmarka) og Gjersjøelva. I resten av kommunen er det gratis å fiske. 
 • Jegerforeningene i kommunen arrangerer jegerprøvekurs, mens kommunen arrangerer jegerprøveeksamen.
 • Har du vært uheldig og kjørt på et vilt dyr må du melde fra til politiet, telefon 02800 eller viltvakt, telefon 66 81 89 00.

Fiske, fiskerett og fiskeforvaltning

Kommunen skal forvalte fisk og ferskvannsorganismer. Vi skal også informere om fritidsfiske og bidra til aktivitet til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. andre oppgaver er tiltak i krisesituasjoner, å avgjøre grense mellom elv og sjø, ivareta fisken i forbindelse med arealplanlegging og tilrettelegge for fritidsfiske.

Fiskearter i Nordre Follo kommune

Det er registrert 15 forskjellige fiskearter i de mer enn 40 ferskvannene i kommunen. Dette er ørret, laks, abbor, gjedde, mort, sørv, laue, ørkyt, flire, brasme, karuss, lake, ål, suter, gjørs og muligens gullbust. I tillegg er det en liten bestand av edelkreps i noen vassdrag, mens innsjøen Langen er smittet av krepsepest. I Krokholmarka øst i kommunen er det bare ørret og abbor.

Fiskekort

Retten til fiske er en grunneierrett. I Nordre Follo kommune er det innført fiskekort for tre områder: Midtsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern, Krokholmarka (Østmarka) og i Gjersjøelva. I resten av kommunen er det gratis fiske for alle. Dette gjelder også i Bunnefjorden.

 • Krokholmarka: Ørret og abbor. Man må løse fiskekort gjennom Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). Se OFAs nettside eller Inatur/OFA.
 • Midtsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern: Ski Viltstellforenings fiskekort kan kjøpes i friluftslivsbutikken Nunataq, i Idrettsveien 4 i Ski sentrum.
 • Gjersjøelva: Laks og ørret. Du må være medlem av Oppegård Jeger- og Fiskerforening for å fiske her. Det kreves fisketrygdavgift til Staten. Egne fisketider.

Fiskesesongen

Fiskesesongen i Nordre Follo kommune varer hele året med følgende unntak:

 • Østmarka: Fisken er fredet i elver og bekker i perioden 15. september. – 15. november.  Gjersjøelva: Lovlig fiske i to perioder: 15. juni – 30. juni og 1. august. – 15. oktober. Vi fraråder fiske i Gjersjøen av hensyn til drikkevannskilden.
 • Personer under 16 år kan fiske uten fiskekort i perioden 1. januar. – 20. august. Personer under 16 år kan fiske med stang og håndsnøre utenom fredningstidene.

Å sette ut fisk krever godkjenning fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det blir gjennomført kontroll av fiskekort i alle fiskekortområdene. På grunn av krepsepest i Langen er det innført restriksjoner og påbud om å desinfisere fiskeutstyr, kano, kajakk og robåt når du er ferdig med å fiske. 

Nordre Follo kommune samarbeider med Oppegård og Ski Jeger- og Fiskerforeninger og Oslomarkas fiskeadministrasjon om fiskeforvaltningen. I Krokholmarka settes det årlig ut ørretyngel, og det kalkes i enkelte vassdrag. Gjersjøelva kultiveres av Oppegård Jeger- og Fiskerforening.

Jakt, jaktrett og vilt

Kommunen avgjør saker hjemlet i lover, forskrifter og politiske vedtak. Jakt er en grunneierrettighet, og henvendelser om muligheter for jakt må du stille direkte til jaktrettshavere, altså grunneiere. 

Melding om eller spørsmål om de store rovdyrene ulv, bjørn og gaupe må du stille til Statens naturoppsyn.

Kommunens oppgaver

Kommunens oppgaver er først og fremst å fastsette minsteareal, godkjenne bestandsplaner, godkjenne vald, tildele fellingskvoter for elg og rådyr, gi skadefellingstillatelser og håndtere syke og skadde dyr etter kollisjon med kjøretøy.

Søknadsskjemaer

Miljødirektoratet har egne søknadsskjemaer for de ulike områder innenfor viltforvaltning. Søknadsfrister og veiledning for hjorteviltsaker er beskrevet i Hjorteviltforskriften

Klage på vedtak

Du kan klage på kommunens vedtak til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Send klagen til

Nordre Follo kommune   
Postboks 3010  
1402 Ski

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du får vedtaket.  

Jegerprøven

Informasjon om jegerprøven finner du på nettsiden til Ski Jeger- og Fiskerforening.

Skadet vilt 

Hvis du kollidere med vilt, har du plikt til å melde fra. Kontakt politiet på telefon 02800, eller den kommunale viltvakta på telefon 66 81 89 00. Politiet varsler viltvakta i kommunen.

Viltvakta består av kyndige personer som rykker ut og vurderer hva de skal gjøre med dyret.

Dette gjør du

 1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
 2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp/ring 113.
 3. Merk påkjørselstedet der dyret forsvant så nøyaktig som mulig. Du kan for eksempel knytte en plastpose i et tre eller legge igjen en synlig gjenstand.
 4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen. Ring viltvakta på telefon 66 81 89 00.
 5. Oppsøk lege hvis du har smerter etter ulykken, spesielt i hode/nakke.

Nordre Follo kommune har beredskap for å søke etter skadde dyr. Hjelp viltvakta med dette. 

 • Følg aldri etter skadd vilt selv. Det gjør det vanskelig for ettersøkshundene å arbeide.
 • Hvis du har kjørt på et dyr, skal du aldri avlive dyret.
 • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse.

Lover og forskrifter

Lover og lokale forskrifter om jakt og fiske.

Lover

Lokale forskrifter

Forvaltningsmål

Nettsider

Kontaktinformasjon

Kommunal viltvakt, telefon 66 81 89 00. 

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178