Vannforvaltning

Kort fortalt

  • Nordre Follo tilhører vannregion Glomma med områdene PURA og MORSA. 
  • PURA omfatter Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, mens Morsa omfatter Vansjø-Hobølvassdraget samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til Saltnes. Største innsjø i vannområdet er Vansjø.
  • Vi deltar i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord. 

Helhetlig vannforvaltning

Vi ser nedbørfeltene som en helhet, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Inndelingen av vannområder og vannregioner følger derfor nedbørfeltene.

Kommunene i et vannområde må forvalte sitt vann sammen, og fylkene må samarbeide om vannområder som krysser fylkesgrensene. 

På nasjonalt nivå er det etablert en Vannportalen som gir deg mulighet til å følge med på myndighetenes arbeid med helhetlig vannforvaltning.

Se vannforskriften

Vannregion Glomma

Nordre Follo tilhører vannregion Glomma og omfattes av to vannområder:

  • PURA: Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Se PURA.
  • Morsa: Vansjø-Hobølvassdraget samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til Saltnes. Den største innsjøen i vannområdet er Vansjø. Se Morsa

Nordre Follo deltar også i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.

Fagrådet overvåker Indre Oslofjord, som består av vannområdene Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA), Oslo og Indre Oslofjord Vest. 

I Vannområdene samarbeider kommunene og andre myndigheter om å ta vare på sine felles nedbørfelt. Kommunene har blant annet ansvar for drikkevann og avløp, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Begge vannområdene har hver sin vannområdekoordinator. Nordre Follo bidrar med nøkkelpersoner innenfor vann- og avløpstiltak, spredt bebyggelse, overvann og vassdragsovervåking.

Vannregionutvalg samordner ulike sektormyndigheter. Utvalget ledes av regional vannkoordinator. Nasjonalt er det også samordningsarenaer på tvers av sektormyndighetene. Direktoratsgruppen ledes av Miljødirektoratet, og departementsgruppen ledes av Klima- og miljødepartementet. I tillegg til samordning på hvert av nivåene lokalt – regionalt – nasjonalt, er det viktig med god dialog og samordning mellom nivåene. 

Forvaltningsplaner og tiltaksprogram 

De siste årene har vi fått bedre kunnskap om vannmiljøet, både situasjonen for planter og dyr og hvilke næringsstoffer og miljøgifter vannet inneholder.  

I hver vannregion er det en forvaltningsplan og et tiltaksprogram som gjelder til og med 2021. 

Forvaltningsplan

beskriver påvirkning og tilstand i vannmiljøet, men det viktigste er miljømålene og unntakene fra miljømål, som vi har blitt enige om på tvers av sektorene.

Tiltaksprogram

Tiltaksprogrammet inneholder forslag for å beskytte, forbedre og restaurere elver, innsjøer og kystvann, så vi når målene om godt vannmiljø. 

De ulike tiltakene skal følges opp av den myndighet som har lovverk eller andre virkemidler til å gjennomføre dem. Det kan være kommuner, regionale eller statlige myndigheter. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammene skal oppdateres hvert sjette år.

Fram til 2021 skal vi også arbeide med å oppdatere planer som skal gjelde i perioden 2022 til 2027.

Kontaktinformasjon

NB! Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt Follo Brannvesen, telefon 110.

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178