Forurensing og forsøpling

Kort fortalt

  • Forsøpling er å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall som er skjemmende eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. 
  • Du har ikke lov til å ha, gjøre eller sette i gang noe som kan forurense. 
  • Hvis du skal gjøre noe som kan forurense, må du søke om lov. 

Tips oss!

Vi ønsker tips om steder med forsøpling eller forurensning. Kontakt oss på telefon 02178 eller ved e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no. 
NB! Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt Follo Brannvesen, telefon 110. 

Hageavfall er forsøpling

Parker, friområder og marka tilhører allmennheten og skal holdes pent og ryddig. Det er derfor ikke lov å kaste hageavfall på friområder da dette regnes som forsøpling på samme måte som andre typer avfall. 

Hvordan påvirker forsøpling miljøet?

Ulovlige avfallsfyllinger kan ha følgende negative effekter på miljøet:

  • Sigevannsproblem. Avrenning kan føre til forurensning av grunnvann og vassdrag.
  • Ulykker og helseskade. skader kan skje som følge av at barn leker med hensatte maskiner, skarpe gjenstander osv. 
  • Smittespredning. Fyllinger som inneholder matavfall kan tiltrekke seg fugler, rotter og andre skadedyr.
  • Redusert bruksverdi. Områdets kvalitet kan bli svekket. Resultatet kan føre til at færre bruker det fordi fyllingen gjør at området i ikke er så hyggelig lenger. 
  • Trusler mot biologisk mangfold. Hageavfall som inneholder fremmede arter kan true det biologiske mangfoldet. 

Litt forsøpling blir mer etterhvert

Alle skal levere avfall til godkjent mottak. Stadig forsøpling i et område kan føre til en ulovlig avfallsfylling på relativt kort tid. Forurensningspotensialet avhenger av type søppel og om avfallet er (delvis) nedgravd ned. Hva slags type natur og hvordan folk bruker området har også betydning.

Avfallstyper som blir registrert i ulovlige fyllinger stammer som regel fra ulike kilder. Bygg- og anleggsavfall, park- og hageavfall og bilvrak er noen av det vanligste.

Plikt til å unngå forurensning 

Etter forurensningsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan gi fare for forurensning. Hvis det er fare for forurensning skal den som er ansvarlig sørge for tiltak for å hindre dette. Har forurensningen skjedd skal vedkommende sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense skaden.  Den ansvarlige har også plikt til å gjøre tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen, eller av tiltakene for å motvirke den.

Hvis du skal gjøre noe som kan forurense, må du søke og få tillatelse før du starter. Plan- og bygningsloven stiller krav om at eiendommer skal holdes ryddig og i ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk når dette gjør opphold eller ferdsel farlig, virker sterkt skjemmende eller er til vesentlig ulempe.

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178