Folkehelse

Kort fortalt

Kommunen er opptatt av

  • å utjevne sosiale helseforskjeller.
  • psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse.
  • helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn.
  • fysisk helse og gode levevaner.

Slik jobber vi 

Kommunen jobber systematisk med folkehelse. Godt folkehelsearbeid forutsetter samarbeid mellom kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet. 

Hvert fjerde år behandler politikerne en melding om helsetilstanden og påvirkningsarbeidet. Neste melding kommer i 2023 og vil være en del av grunnlaget for planstrategien. 

Innsatsområder

  • Utjevne sosiale helseforskjeller
  • Psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse
  • Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn
  • Fysisk helse og levevaner

Folkehelseprofil i Nordre Follo

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle kommuner hvert år. Her scorer Nordre Follo kommune bra.  
Innbyggere med høyere utdanning, god inntekt og som lever i parforhold har best helse. Innbyggerne har høy sysselsetting, utdannelses- og inntektsnivå. Samtidig øker andelen unge arbeidsledige og unge mottakere av varig uføretrygd.

Økende sosial ulikhet i helse er en stor utfordring nasjonalt og i Nordre Follo kommune. Ulikheten kommer fra sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, inkludert livsstilsfaktorer. Dette gir utslag i ulike levekår, livskvalitet og forventet levealder. Siste tilgjengelige tall er fra 2016. På landsbasis var differansen da fem år mellom de som har grunnskole og de som har videregående eller høyere utdanning.

Barn og unge opplever store samfunnsendringer og sosiale forskjeller. Sammenlignet med andre kommuner er det færre barn som vokser opp i familier med lav inntekt i Nordre Follo, selv om forskjellene øker. Fullført videregående skole og sysselsetting er viktig for å forebygge lav inntekt og sosiale helseforskjeller. Statistikken viser at det er flere elever fra familier med høy utdannelse som fullfører videregående skole enn elever fra familier med lav utdannelse. Andelen med høy utdannelse er høyere i Nordre Follo kommune enn for landet.

Barn, foresatte og familier opplever ulike belastninger. Ungdataundersøkelsen fra 2019 viser at mange barn og unge har psykiske utfordringer. De første tusen dagene i et barns liv er viktige og vil få betydning for senere livsmestring. Flere barn og unge har store sammensatte spesielle behov.

Ungdom i kommunen rapporterer om økt rus- og voldsbruk. Andelen som får lov til å drikke alkohol av foresatte ligger betydelig høyere enn i de andre Follo-kommunene. Ungdataundersøkelsen viser også at andelen ungdom som har blitt tilbudt rusmidler de siste 12 måneder ligger høyt.

Barn og unge blir mobbet og gjennom sosiale medier har dette endret form. Folkehelseprofilene viser at andelen som blir mobbet i Nordre Follo er lavere enn landet, men opplevd trussel om vold øker, spesielt blant gutter.

Vold og overgrep i nære relasjoner er en trussel mot folkehelsen. Dette skjer blant alle grupper i samfunnet, også i Nordre Follo. Konsekvensene av vold og utenforskap er store både på individ- og samfunnsnivå.

Uføre og personer som bor i husholdninger med lav inntekt eller som bor alene, opplever oftere ensomhet enn de som bor i parforhold. Andel personer over 45 år som bor i én-personhusholdninger i Nordre Follo øker, men er lavere enn landet.

Grunnlaget for gode levekår blir lagt gjennom måten iv utformer samfunnet på og våre muligheter til å ta gode valg. Oversikten over helsetilstanden i Nordre Follo viser at vi i stor grad kan forebygge sykdommer og plager innbyggerne har ved å legge vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak. 
Miljøforhold som støy, luftforurensning og kjemikalier virker inn på helsen. Fortettingspolitikken gir økte støyplager, men på sikt bedre lokalmiljø, bedre støyskjerming og tilrettelegging for helsefremmende aktiviteter som gang- og sykkelstier.

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter 

Nordre Follo kommune vil at flere barn og unge skal delta i faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter. Kommunen kan tildele støtte så lenge det er midler. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd, selv om alle kriteriene for å få tilskudd er oppfylt.

Retningslinje for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Hva kan du få støtte til? 

Kommunen gir støtte til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir tilhørighet over tid. Det kan være medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og egenandel på turer. Vi vurderer søknader individuelt og beløpet det er søkt om kan innvilges helt eller delvis.   

Hvem kan få støtte?

Barn og unge i alderen 6-18 år med bostedsadresse i Nordre Follo og som ikke har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. 

Hvem kan søke (på vegne av barnet)?

Organisasjoner i Nordre Follo, som er registrert i frivillighetsregisteret, fritidsklubbene og Nordre Follo kulturskole kan søke om støtte. I tillegg kan ansatte søke på vegne av et barn/ungdom med behov for økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden skal inneholde navn på barnet, fødselsdato og samtykke fra foresatte til barn under 15 år. Familier og enkeltpersoner kan ikke søke, men kan ta kontakt med ansatte i kommunen eller den aktuelle organisasjon innenfor idrett, kultur, fritidsklubb som kan søke på vegne av barnet. 

Samtykkeerklæring

Søknaden

Organisasjonen eller ansatte i kommunen sender søknader elektronisk. 

Søknadsskjema

Organisasjonen eller ansatte i kommunen skal sende en egen søknad for hvert barn de søker for. Én søknad kan ikke omfatte flere aktivitetsavgifter eller egenandeler for flere turer. Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader løpende.  

Hvem behandler søknadene?

Virksomheten Folkehelse, idrett og friluftsliv mottar og vurderer søknadene etter tilskuddsordningens retningslinjer. Personopplysninger behandles etter gjeldende lovverk.  

Frist for å svare på søknad

Søkeren skal normalt få svar senest ti dager etter søknadsdato.  

Tildeling av midler

Beløpet som blir innvilget, utbetales til organisasjonen det søkes støtte til, som selv bokfører innbetalingen.

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å søke?

Ta kontakt med folkehelsekoordinator Heidi Berentsen
Telefon: 90 10 27 08

Kartlegging av behov for fritidstilbud

Firmaet Reel medvirkning har gjennomført en kartlegging av behovet for fritidstilbud og hvilke barrierer og muligheter som finnes. Oppdraget var starten på arbeidet med å etablere fritiskort i kommunen. Rapporten nedenfor er første delrapport. Fullstendig rapport foreligger november 2020.

Mobil sykkel-løype til utlån

Trafikkopplæring og sykkelferdigheter er avgjørende for å forebygge ulykker. Kommune har to mobile sykkel-løyper, som skoler og frivillige organisasjoner låne. Løypen består av ulike  elementer som du kan sette sammen til en rundløype, eller bruke enkeltvis.

Se de ulike elementene og hvordan de kan settes sammen.  

Vil du låne sykkel-løypen?

Skolene kan booke sykkelløypen i Outlook (Mobil sykkelløype). Send en mail til Transporttjenesten for å avtale tid for levering og henting. Frivillige organisasjoner kan kontakte folkehelsekoordinator og gjøre en avtale. De må selv hente og levere sykkel-løypen på Drømtorp i Ski.  

Et trygt lokalsamfunn

Kommunen jobber for å bli godkjent som "Trygge lokalsamfunn", den norske modellen av "Safe community" (WHO). Det forplikter oss til å arbeide systematisk og målrettet for å forebygge skader og ulykker samt utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer. Skadeforebyggende forum har utviklet og forvalter modellen.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er en del av det skadeforebyggende folkehelsearbeidet. Vi jobber for å bli Trafikksikker kommune.

Helsestasjonen, barnehagene og skolene er viktige steder for trafikkopplæring.

Universell utforming

Kommunen har en ressursgruppe for universell utforming (UU). Gruppen jobber i henhold til Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Målet er at Norge og Nordre Follo skal være universelt utformet innen 2025.

Sunne kommuner

Sunne kommuner er et nettverk av norske kommuner og fylkeskommuner som er opptatt av folkehelse og tverrsektorielt arbeid. 

Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk, som forplikter medlemskommunene å jobbe mot WHO Healthy Cities nye visjon (2019). Visjonen peker ut seks områder  nettverket skal arbeide med de neste fem årene. De viser en tydelig kobling mellom folkehelse og FNs bærekraftsmål; mål 3 - god helse, mål 10 - mindre ulikhet, mål 11- bærekraftige byer og samfunn, mål 13 - stoppe klimaendringene og mål 17 - samarbeid for å nå målene.

Sunne kommuner

Folkehelseprogrammet i Viken

I 2017 startet Helsedirektoratet en ti-årig satsing på kommunalt folkehelsearbeid. Dette skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.


Tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene» støtter utvikling av kunnskapsbaserte tiltak i kommunene.

Nordre Follo kommune har fått tilskudd til prosjektet MITT VALG idrett (2020-2024).


På nettsiden forebygging.no/handling kan du lese om tiltakene i Program for folkehelsearbeid og evalueringene av disse. 

Kontakt oss

Folkehelsekoordinator
Telefon: 90 10 27 08