Boliger

Kort fortalt

  • Boliger tilrettelagt for personer som trenger ekstra trygghet eller hjelp til å lære å bo. 
  • Boligene skal gi trygge rammer for personer over 18 år med psykiske helseutfordringer.

Om boligene

Samlokaliserte boliger og omsorgsboliger er en vanlig bolig, tilrettelagt for personer som trenger ekstra trygghet eller hjelp til å lære å bo. Boligene skal gi trygge rammer for personer over 18 år med psykiske helseutfordringer.

Vi gir psykisk helsehjelp tilpasset funksjonstapet sykdommen gir. Aktuelle tiltak kan være hjelp til å stabilisere et boforhold og skape et hjem i trygge rammer. Tjenesten skal bidra til økt selvstendighet og styrke evnen til å mestre eget liv.

Ordningen er sterkt behovsprøvd og du må oppfylle kriteriene for å få tjenester fra Psykisk helsetjeneste. Leietiden er i utgangspunktet tre år. Trenger du spesielle tjenester i boligen, må du søke om dette i tillegg.

Pris

Du må betale husleie og strøm etter kommunale takster. Alle må ha egen innboforsikring.

Hvem kan få tjenesten?

  • Personer som ikke klarer å bo i vanlig bolig uten de  rammene en samlokalisert bolig eller omsorgsbolig gir.
  • Personer som har omfattende behov for tjenester i hjemmet.
  • Personer som har en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig.

Du må være registrert i folkeregisteret i Nordre Follo kommune og ha bodd her de siste tolv månedene hvis ikke særlige grunner gjelder. Utenlandske statsborgere må også ha lovlig opphold i kommunen.

Slik søker du

Du må sende søknaden digitalt. 

Søknadsskjema

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden. 

Vi sender et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale. Vi fatter enkeltvedtak ca. 2-4 uker etter samtalen. Om og eventuelt når du får leie bolig avhenger av søknaden og tilgang til ledige boliger. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Lover og regler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste

Telefon: 66 81 50 70

Telefontid mandag–fredag kl. 09.00-15.00