Personlig assistanse

Kort fortalt

  • Personlig assistanse gir praktisk hjelp og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede med behov for hjelp i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet.

Søk om personlig assistanse

Hva er personlig assistanse?

Personlig assistanse er en omsorgstjeneste som gir praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet. Tjenesten utføres i nært samarbeid med bruker og tilpasses etter den enkeltes behov. Tjenesten gis over tid.

Praktisk bistand

Tjenesten omfatter hjelp til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Dette kan være hjelp til egenomsorg, personlig stell, renhold og følge til aktiviteter.

Opplæring

Tjenesten omfatter opplæring i dagliglivets aktiviteter. Målet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen. 

Slik søker du

Du kan søke om personlig assistanse ved å bruke søknadsskjemaet under:

Søk om personlig assistanse

Søk om brukerstyrt personlig assistanse

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for sterkt funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet.

Brukeren har arbeidslederrollen og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Hvis brukeren helt eller delvis ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan andre ivareta denne funksjonen når brukeren ønsker det. 

BPA-brukere skal på lik linje med andre som mottar  kommunale helse- og omsorgstjenester bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport m.v.

Koster det noe?

Kommunen kan kreve betaling for oppgaver som regnes som praktisk bistandsoppgaver (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §11-2). Husstandens samlede nettoinntekt  legges til grunn for egenbetalingssatsen.

Med praktiske bistandsoppgaver menes rengjøring, husholdningsoppgaver og tjenester innbyggerne må kjøpe hvis de ikke kan utføre dem selv.

Slik søker du

Du kan søke om brukerstyrt personlig assistanse ved å bruke søknadsskjemaet under:

Søk om brukerstyrt personlig assistanse

Hva skjer videre?

Vedtakskontoret behandler søknader om BPA. Saksbehandler tar alltid et hjemmebesøk hos søkere for å informere om tjenesten, innhente nødvendig informasjon og vurdere behov og omfang.

Ved beregning av antall timer skal tjenesteomfanget i utgangspunktet skal være det samme som kommunen ville ha gitt hvis kommunen selv utførte tjenestene.

Du kan velge hvem som skal utføre hjelpen

Fritt brukervalg betyr at brukere som er innvilget denne tjenesten selv kan velge leverandører av BPA. Nordre Follo kommune har avtale med tre private leverandører. I tillegg til tre private leverandører er det også mulig å velge kommunal leverandør av BPA.

Egenbetalingen for praktisk bistandsoppgaver er den samme uansett hvilken leverandør du velger.

Du kan bytte leverandør

Hvis du ikke er fornøyd, kan du bytte til en annen leverandør. Det er ingen begrensinger på hvor mange ganger du kan bytte og du trenger ikke oppgi noen grunn. Du må melde fra til Vedtakskontoret via et utfylt skjema.  

Det vil gå noe tid fra du melder om bytte til du får ny leverandør. I denne perioden vil du fortsatt få tjenester fra din gamle leverandør. Hvis både du og din(e) assistent er) ønsker å videreføre ansettelsesforholdet hos ny leverandør, må det praktiske avklares med gammel og ny leverandør.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kommunen har en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av brukerstyrt personlig assistanse.

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178