Trygg oppvekst

Hvordan hindrer vi utenforskap og hva skal til for å skape en trygg oppvekst?
Skoleelever leker ute.

Om prosjektet

Trygg oppvekst handler først og fremst om våre yngste innbyggere, barn og ungdom, og deres foreldre. Prosjektet jobber med spørsmål som henger godt sammen; hvordan hindrer vi utenforskap og hva skal til for å skape en trygg oppvekst?

Dette er utfordringer som er sammensatte og som kommunen ikke løser best alene. Løsningene vil bli bedre når kommunen undersøker og skaper løsninger sammen med flere aktører, slik som lokalt næringsliv, innbyggere, organisasjoner og ildsjeler. Ved å jobbe sammen kan vi bedre se helheten i utfordringene, få inn flere synsvinkler og mer variert kunnskap og bruke ressursene bedre.

Prosjektgruppen består derfor av ungdommer, foreldre, frivillige, politikere og ansatte i kommunen, og den varierer litt gjennom prosessen.

Temaer som har blitt diskutert er:

 • Trygg oppvekst – hva er det?
 • Hvilke utfordringer er de største nå?
 • Hvem kan vi samarbeid med for å løse disse utfordringene?

Utenforskap som samfunnsproblem

Gruppen diskuterte innledningsvis i 2021 utenforskap som er et økende problem. Det er mange årsaker til at personer opplever å være utenfor fellesskapet. Det kan blant annet være på grunn av funksjonsevne eller fysiske handicap, dårlig økonomi, liten forståelse hjemme eller lang reiseavstand.

Det er ikke alltid lett å se at noen opplever utenforskap og det er mange som opplever å ikke finne sin plass. Å føle seg utenfor som barn og ungdom gjør at de går glipp av fellesskap og sosial tilhørighet. Dette kan gi langsiktige negative følger både for den personen det gjelder og for samfunnet, som går glipp av de ressursene denne personen har.

Gjennom utforskingen gruppen hadde rundt tema ble tydelig at vi burde jobbe etter to hovedlinjer; gode møteplasser og betydningen av trygge voksne.

Også foresatte og foreldre kan være utrygge. Det er mye informasjon og råd i dag fra ulik forskning og eksperter. Mange og nye råd fører til at mange voksne blir usikre på rollen sin.

Selv om voksne i stor grad deltar på barnas aktiviteter, så mangler de uformelle møteplasser der de våger å snakke om det som er vanskelig i voksenrollen og minner hverandre på deres felles ansvar for å se og være gode rollemodeller for alle barn og unge i nærmiljøet.

Foreldremøter som gode møteplasser

I løpet av høsten 2021 begynte gruppen derfor å se på flere måter å tilby foreldreveiledning på, enn de vi primært har i dag. Engasjementet i gruppen ledet raskt oppmerksomheten vår til potensialet i foreldremøter i barnehager og skoler.

En gjensidig opplevelse av variasjon i kvalitet og samtidig et stort potensial i allerede godt etablerte møteplasser fikk derfor full oppmerksomhet våren 2022.

Gruppens innspill på hva som skal til for å gjøre foreldremøtene mer tilgjengelige for alle, interessante og samtidig bidra til å gjøre foreldre tryggere i rollen sin ble presentert for alle lederne i kommunalområdet Oppvekst og læring mai 2022, med blant annet alle styrere og rektorer. Ledergruppen ble inspirert og ga flere nyttige tilbakemeldinger til gruppen.

For å starte tidlig i barnets liv har gruppen derfor blitt enige med barnehageledelsen at barnehagene bruker de innspillene som er kommet til inspirasjon for høstens foreldremøter.

Dette på en slik måte at alle foreldre i Nordre Follo kan oppleve at de er inkludert, stifter bekjentskaper og får en arena å snakke om relevante tema de er opptatt av i rollen som foreldre og voksne som bidrar til en trygg oppvekst. Etter dette vil prosjektgruppen invitere til evaluering og videre arbeid.

Prosjektgruppen

Frivillige

 • Alexander Ski-Berg (Foreldreutvalg barnehage)
 • Mari Bjerkelund (Foreldreutvalg skole)
 • Eivind Kjeldsen (tidl. representant Ungdomsrådet)

Folkevalgte

 • Camilla Hille
 • Monica Dervo-Lehn

Ansatte

 • Inger Elizabeth Frømyhr (prosjektleder, virksomhetsleder Forebygging og tiltak)
 • Ingvild Egin (medforsker, Tjenesteutvikling)
 • Arne Fredrik Rygh (avd. Barnehage og skolemiljø)
 • Arnfinn Almås (kommunalsjef Oppvekst og læring)
 • Carina Hesjedal Skjellum (Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)
 • Johannes Frank Fuglehaug (Flame fritidssenter)
 • Kjersti Emilie Hoff (Flyktningtjenesten)
 • Yasin Adareh (Tussestien barnehage)

Ønsker du å bidra?

Har du kunnskap eller ideer om barn og unge og utenforskap, møteplasser eller trygge voksne? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg! Vi trenger både informasjon og folk som vil være med på å bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst og til å redusere utenforskap.  

Kontaktpersoner

Sist endret: 07.02.2023