Byvekst med grønne kvaliteter

Økt tetthet legger press på grønne arealer, men en tettere utbygging gir også potensial for å utvikle mer levende byer og tettsteder.
Om prosjektet

Det er også besluttet at vi skal bygge tettere rundt våre kollektivknutepunkt. Det gir både utfordringer og muligheter. Økt tetthet legger press på grønne arealer, dyrket mark, kultur- og naturverdier, men en tettere utbygging gir også potensial for å utvikle mer levende byer og tettsteder, med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av handel, service og kultur.

Kommunen har allerede mange politisk vedtatte føringer for byveksten. Før vedtak fattes er det ofte krav til medvirkning.

Samhandling

Prosjektgruppen er opptatt av at samhandlingen med innbyggere, næringsliv eller de med interesse for å delta må være reell. Samhandlingen må være et supplement til de politiske beslutningene som allerede er tatt.

Prosjektgruppen vil invitere interessenter til å delta i en prosess som skal beskrive og illustrere «Hva positivt skal Ski bli i fremtiden?».

Vi ønsker at de folkevalgte og administrasjonen skal kunne bruke resultatet i saker knyttet til utviklingen av Ski.

Kontaktpersoner

Prosjektleder

Sara Okhovat 
Byutvikling og arealplanlegging

Prosjektmedlemmer

Folkevalgt

  • Hege-Elise Blix-Mortensen (H)
  • Anne-Beth Skrede (AP), leder for utvalg for areal, klima og byggesak

Ansatte

Elisabeth Helen Bjørnsdatter Rytterager, næringsrådgiver

Medforsker

Katerina Kolbu (Samskaping og lokalsamfunn)

Sist endret: 17.09.2021