Den samskapende kommune

Kort fortalt

 • Nordre Follo har sammen med Stad kommune, Telemarksforskning og konsulentselskapet TINKR fått midler fra Forskningsrådet til prosjektet Den samskapende kommune. 
 • Prosjektet skal gå over tre år.
 • Prosjektene startet opp i januar 2021 med deltakelse fra folkevalgte, ansatte, innbyggere/næringsliv/frivillige.

Formålet

Nordre Follo kommune deltar i forskningsprosjektet Den samskapende kommune sammen med Stad kommune, Telemarkforskning og Tinkr. 

Formålet med prosjektet er å løse de sammensatte og komplekse samfunnsutfordringene som kommune-Norge, og dermed også Nordre Follo, står overfor.

Det vil være en trangere økonomi, økte forventninger fra innbyggere og utfordringer som må løses på tvers av tjenestene.  

Prosjektets hovedmål er å skape en samarbeids- og endringskultur slik at vi får samskapende innovasjon som arbeidsmetode i lokalsamfunnsutviklingen. Dette betyr at vi i større grad skal involvere innbyggere og andre aktører i utviklingen av kommunen

Trygg oppvekst

Prosjektet Trygg Oppvekst er under oppstart og prosjektgruppen diskuterer våren 2021 hvilke utfordringer for barn og unge som det er viktigst at vi jobber sammen om å løse.  

En trygg og god oppvekst, barnehage-/skolehverdag og også tilhørighet er noen av faktorene som er viktig for å gi barn og unge en god start på livet. Vi er stolte av at Nordre Follo kommune har som mål å jobbe for å være en av landets beste oppvekstkommuner.  

I Nordre Follo legger vi stor vekt på gode barnehager og skoler. Og vi legger sentrale prinsipper fra Barnekonvensjonen til grunn, herunder at barn og unge skal bli hørt og oppleve trygghet, støtte og inkludering.  

Har du noen tanker?

Kanskje har du noen tanker eller ønsker om hva som må til for at barn og unge i Nordre Follo kan få en tryggere hverdag? Eventuelt noe du kan bidra med? Vi hører veldig gjerne fra deg.  

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Vicki Olafsen (Kultur og samskaping)

Prosjektmedlemmer

 • Folkevalgte:
  Politikere Camilla Hille (Folkevalgt/utvalgsleder Oppvekst, idrett og kultur)
  Monica Dervo-Lehn (Folkevalgt)      
 • Ungdomsrådet:  
  Anora Forsmo (representant fra Hjørnet ungdomsklubb) 
  Eivind Kjeldsen (nestleder i Ungdomsrådet, representant fra Ski vgs.)
 • Ansatte:
  Johannes Frank Fuglehaug (Leder fritidsklubb Flame, representerer Ung Fritid i avdelingen Kultur og samskaping)
  Arnfinn Almaas (fagsjef, avdeling Oppvekst og læring)
  Yasin Adareh (Tussestien barnehage, avdeling Oppvekst og læring)
  Carina Hesjedal Skjellum (SLT-koordinator, Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak avdeling Kultur og samskaping) 
 • Frivillige:
  Heidi Dolven (NFKFU Nordre Follo Kommunale Foreldre Utvalg - representant for tidligere Oppegård)
  Mari Bjerkelund (NFKFU Nordre Follo Kommunale Foreldre Utvalg- representant for tidligere Ski) Alexander Ski-Berg (NFK FBU  Nordre Follo Kommunale Foreldre barnehage utvalg)
  Lise Solbakken Jørgensen (NFK FBU  Nordre Follo Kommunale Foreldre barnehage utvalg)
 • Medforsker:
  Ingvild Egin (Tjenesteutvikling og innovasjon)

Byvekst med grønne kvaliteter

Byer og tettsteder med grønne kvaliteter er et mål i Nordre Follo. 

Det er også besluttet at vi skal bygge tettere rundt våre kollektivknutepunkt. Det gir både utfordringer og muligheter. Økt tetthet legger press på grønne arealer, dyrket mark, kultur- og naturverdier, men en tettere utbygging gir også potensial for å utvikle mer levende byer og tettsteder, med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av handel, service og kultur.  

Kommunen har allerede mange politisk vedtatte føringer for byveksten. Før vedtak fattes er det ofte krav til medvirkning. 

Prosjektgruppen er opptatt av at samhandlingen med innbyggere, næringsliv eller de med interesse for å delta må være reell. Samhandlingen må være et supplement til de politiske beslutningene som allerede er tatt. 

Prosjektgruppen vil invitere interessenter til å delta i en prosess som skal beskrive og illustrere «Hva positivt skal Ski bli i fremtiden?».

Vi ønsker at de folkevalgte og administrasjonen skal kunne bruke resultatet i saker knyttet til utviklingen av Ski.

Kontaktpersoner 

Prosjektleder: Cecilie Høgden Mæle 

Prosjektmedlemmer

 • Folkevalgte:
  Hege-Elise Blix-Mortensen (H) og Anne-Beth Skrede (AP), leder for utvalg for areal, klima og byggesak  
 • Ansatte:
  Elisabeth Helen Bjørnsdatter Rytterager, næringsrådgiver  
 • Medforsker:
  Katerina Kolbu (Samskaping og lokalsamfunn)  

Aktiv hele livet

"Aktiv hele livet, er ett av tre delprosjekter og inkluderer innbyggere i alderen 18-100 år.
 
Hva skal til for at Nordre Follos innbyggere skal kunne ha gode og aktive liv, uavhengig av alder og livssituasjon?
 
Foreløpig ser prosjektgruppen et stort behov for en oversikt over alt som skjer i vår store kommune.
 
Hvilke aktiviteter og tilbud finnes, og er det noe vi savner eller trenger? Vi vet at vi må bli kjent med hverandre, at det er mange som flytter til kommunen vår, at det blir mange flere eldre som skal bo hjemme lengre og at det er mange som ikke er i jobb selv om de ønsker det.
 
Vi ønsker å jobbe tett med både innbyggere, ansatte, næringsliv og private aktører for å finne de beste forslagene og løsningene - sammen.

Kontaktpersoner

Prosjekledere: Margrethe Otterholt Lillebøe (Leder for senior fritid), Helle Rodahl (Samskaper i NAV)

Prosjektmedlemmer 

 • Folkevalgte:
  Hans Martin Enger og Bjørn Kløvstad  
 • Ansatte:
  Andreas Christiansen (smart digital), Inger-Christine Moe (Smart digital) Gunn Elise Saltveit (Frivilligkoordinator), Heidi Berentsen (Folkehelsekoordinator), Ingegerd Kleivdal (Rådgiver – Tjenester i hjemmet 3) 
 • Medforsker:
  Ida Skjerve (Fellesskaper)