Spesialpedagogisk team

Teamets oppgave er å ha oversikt over skolens behov for tilpasset opplæring /spesialpedagogiske tiltak og sammen med ledelsen tilrettelegge for at elever med behov får hjelp.
Skolens spesialpedagogiske team består av spesialpedagoger Unni Christensen, Hannah Davidsen og Mariann Lindahl.

Teamet samarbeider med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) ved behov.

Kartlegging

Skolens spesialpedagoger tilrettelegger for årlig kartlegging i lesing og skriving for alle klassetrinn. Resultatene blir gjennomgått med lærerne. Vi gir råd om tiltak for gruppen og/eller enkeltelever som trenger oppfølging.

Etter avtale med kontaktlærer / foresatte foretar spesialpedagoger videre kartlegging av enkeltelever. Når elevene har behov for spesialundervisning, samarbeider spes. ped. teamet med PPT, som foretar videre kartlegging. 

Veiledning

Teamet gir lærere råd og veiledning i forhold til elever med behov for spesiell tilrettelegging. Teamet bistår lærere i utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner for elever som trenger dette.

Teamet holder seg faglig oppdatert med hensyn til lese- og skriveopplæring og veileder lærerne på dette området.

Lærere får tips og ideer til tiltak, arbeidsmåter og materiell som fremmer lese- og skriveopplæringen.

Sist endret: 03.12.2020