Skolens satsningsområder

PALS

Ski skole startet allerede høsten 2011 med PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling.
Kjerneverdiene er RESPEKT, ANSVAR og OMSORG.
PALS er en skoleomfattende innsatsmodell som retter oppmerksomheten mot å styrke barns sosiale og skolefaglige kompetanse og for å forebygge og mestre atferdsproblemer. Viktige elementer er positiv involvering og oppmuntring fra de voksne.
PALS er en forskningsbasert modell med gode resultater, og PPT følger opp og veileder skolene.

Ut fra politiske føringer i Nordre Follo kommune, skal skolene fokusere mer på holdningsskapende arbeid og arbeidet for nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme. PALS er en egnet modell i arbeidet med å sikre at skolen har et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø kjennetegnes av aktivt arbeid for å forebygge uro og problematferd i skolen og dessuten hjelpe elever med atferdsproblemer på en god og hensiktsmessig måte med "verktøy" som erfaringsmessig har vist seg å fungere.

Skoleåret 2020/2021fortsetter vi arbeidet med ukentlige PALS-mål. Dette vil gjenfinnes på klassens ukeplaner og elevene på 2-7. trinn vil få presentert målene i småskolens/-skolens time. Når elever bryter regler eller forventinger og viser negativ atferd, ønsker vi å gi milde forutsigbare reaksjoner. Målet er å hjelpe barn til å lykkes.
BRA-kort brukes for å styrke elevens læring, og samles i klassen mot felles mål om en «oppmuntring» i form av f.eks. valg av aktiviteter, økt med brettspill og ute-time.

I samarbeid med Elevrådet har vi planer om å videreføre "Framsnakk" også dette skoleåret.
Målene for kampanjen i fjor var:
-Elevene skal bevisstgjøres på at alle mennesker(elever) krenkes ulikt gjennom talespråk/kroppsspråk.
-Vi på Ski skole skal jakte på det positive og ha fokus på framsnakking.
-Alle på Ski skole skal kunne snakke hyggelig til og om andre.

Digitale ferdigheter og IKT

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og aktiv samfunnsdeltagelse i arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Digitale ferdigheter er derfor en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeidet både i og på tvers av faglige emner.

Alle elever fra 1-6 trinn bruker nå iPad både i skoledagen og til hjemmearbeid. På 7. trinn bruker elevene PC som arbeidsverktøy.

Vurdering

Underveisvurdering som peker framover.
Skolene i Ski har vurdering som et satsningsområde. Forskning viser at vurderingskultur og læreres vurderingspraksis har stor betydning for elevers læringsutbytte. Erfaringer fra Norge og andre land viser at elever lærer best når de:

-forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
-får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
-får råd om hvordan de kan forbedre seg
-er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

På barnetrinnet skal elevene få underveisvurdering. Den skal gis løpende i opplæringen, og målsettingen er å gi veiledning som forteller eleven hvordan han/hun kan øke sin kompetanse. Med bakgrunn i dette vil vi på Ski skole videreutvikle vår undervisning for å sikre et best mulig læringsutbytte gjennom å:

- ha klare mål og kjente kriterier for måloppnåelse
-gi elevene tilbakemeldinger i forhold til mål og kriterier
-gi tilbakemeldinger som peker framover
-trene elevene i å vurdere eget arbeid eller prestasjon ut ifra kjente kriterier.

Lesing

Læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet,beskriver lesing som en grunnleggende ferdighet i alle fag.
Elevene må utvikle strategier som gjør dem i stand til å bruke lesing i ulike situasjoner.
De skal lese: -for å oppleve (fortellinger, eventyr,romaner) -for å lære (naturfagtekst, historietekst) -for å gjøre (matematikkoppgaver, instruksjoner, bruksanvisninger).

Det er naturlig at alle skolene i Ski har lesing som satsningsområde. På Ski skole bruker vi leseutviklingsskjema (LUS) i arbeidet med å vurdere elevers leseutvikling. LUS er et vurderingsverktøy opprinnelig utviklet i Sverige. LUS gir en beskrivelse av elevers leseutvikling gjennom hele grunnskoleløpet og er utformet slik at elevenes leseutvikling beskrives ved hjelp av ulike, konkrete kjennetegn.

På Ski skole opplever vi at LUS gir lærerne en god oversikt over hvor i leseutviklingen den enkelte elev befinner seg. Dette skal blant annet bedre kvaliteten på den veiledning som gis elever og foresatte slik at eleven skal kunne fortsette sin utvikling. På Ski skole bruker lærerne veiledet lesing som metode på 1.-4. trinn.
Dette er tilpasset opplæring der elevene arbeider i nivådelte grupper. Gruppene består av 4-6 elever der de hver uke leser en bok tilpasset deres mestringsnivå. Veiledet lesing gir blant annet læreren mulighet til å hjelpe eleven å i ta bruk egne ferdigheter og metoder for å lese teksten på egen hånd.
Veiledet lesing hjelper eleven til å bli selvstendige lesere og det gir elevene mulighet for å lese, snakke og tenke om den nye fortellingen. Her på Ski skole kaller vi dette "Lesetrim". "Lesetrim" gjennomføres i tett samarbeid med de foresatte.

Nytt verktøy for alle elever: Nordre Follo kommune har kjøpt lisenser til bruk av lese- og skriveverktøyet e-Lector for alle elever i Ski.

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

For skoleåret 2020/2021 har skolen felles fokus på innføring av ny lærerplan. Tre barnehager og to skoler i tillegg til Ski skole i kommunen deltar i Utdanningsdirektoratets to-årige satsning «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Satsingen skal styrke kompetanse i å fremme trygge miljøer, og forebygge og avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.