Fremmedspråk/arbeidslivsfag

GENERELT FOR ALLE TILVALGSSPRÅK

Alle elevene på 8.årstrinn skal velge et tilvalgsfag. Siggerud skole tilbyr: opplæring i fremmedspråk tysk, fransk eller spansk, og språklig fordypning i engelsk.

Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller fordypning i engelsk skal han/hun normalt ha dette faget på hele ungdomstrinnet. På 8.trinn kan elevene i samråd med foreldrene og skolen gjøre omvalg. Fristen er til etter høstferien. Altså uke 40. Denne fristen er for å skape stabilitet i gruppene og sikre gode læringsvilkår. Eleven skal da fullføre faget ut 10.skoleår. Eleven skal ved slutten av 10.årstrinn vurderes i faget i forhold til fastsatte kompetansemål i læreplanen.

Elevene skal ha standpunktkarakterer, og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10.årstrinn. Karakteren teller for inntak til videregående opplæring.

Elever som velger studieforberedende utdanningsprogram, og som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må begynne med fremmedspråk i videregående skole. For disse elevene vil muligheten for valg av programfag i videregående skole reduseres, for eksempel må man påregne å bruke alle 5 timer pr uke 3. år som er avsatt til valg innenfor eget eller annet programområde da til fremmedspråk.

Vi vil ta utgangspunkt i de ønskene elevene har. Skolen setter da sammen antall grupper og språktilbud som tilbys. Det er ikke sikkert at alle vil få sitt førstevalg oppfylt, det er derfor spesielt viktig å ha et godt gjennomtenkt andrevalg. Skolen tar forbehold om antall grupper og språktilbud i forhold til hvor mange som ønsker de ulike språkene og lærerbemanning.

Timetall i faget: (oppgitt i 45 min. timer) o 8.trinn: 3 timer pr uke o 9.trinn: 2 timer pr uke o 10.trinn: 3 timer pr uke

For mer informasjon om fremmedspråk, fullstendig læreplaner, forskrifter med mer, gå inn på: fremmedspraksenteret.no

Sist endret: 04.02.2020