Ordensregler

Samværs- og trivselsrutiner for undervisning, leksehjelp og SFO ved Østli skole
 

Trivselsregler for Østli skole

Utviklingen av elevenes sosiale kompetanse er et felles ansvar for hjem og skole. Skolen er pålagt å arbeide systematisk med sosiale ferdigheter. L-06 understreker at skolen ikke bare har faglige mål, men også mål knyttet til sosial og personlig utvikling. I kommunestyret 15.9.10 ble følgende formulering tiltrådt: Oppegård kommune innfører skriftlig vurdering for 1.-7.trinn i sosiale ferdigheter fra og med våren 2011. Sosial kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktig å beherske ut fra tre forhold:

Øke trivsel og fremme utvikling
Mestre ulike sosiale miljøer
Etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap

Jmf. Forskrift for ordensreglement for grunnskolene i Oppegård vedtatt 25/9-17.

Husregler/Universelle regler

Vi hilser hyggelig på dem vi møter
Vi går rolig inne
Vi bruker innestemme
Vi holder gjerne døra åpen for hverandre
Vi viser hensyn og er grei mot andre
De voksne er ledere
Vi følger klassens egne trivselsregler
 

Innemiljø

Vi holder orden i garderobene
Vi bruker innesko
Vi holder orden i klasserommet
Vi spiser godteri bare etter avtale med en voksen
Vi tar vare på egne og andres eiendeler
Vi bruker ikke mobiltelefoner, smartklokker eller andre elektroniske spill/ leker på skolen. Mobiltelefoner og smartklokker må ligge avslått i sekken på skolen.
 

Skolegård

Hoppe- og slengtau skal brukes til hopping i skolegården. Annen bruk av tau er ikke lov
Vi kaster og sparker ball på disse veggene:
            - stor ball på nordveggen ved gymsal
            - liten ball på nordvegg hovedbygget og østveggen ved Pirilbakken

Pinner skal være i skogen
Vi leker ved bekken bare når det er voksne der. Dette gjelder også om vinteren.
Vi oppholder oss ikke på sykkelparkeringen.
Hytter bygger vi i skogen
Vi klatrer i trær i skogen, ikke de som er i skolegården
Vi skal ikke lekeslåss.
 

Skogen

1.-4.trinn leker i skogen i sør og vest (ikke på nedsiden av fotballbanen)
Vi leker bare på hitsiden av lysløype, fjellet og naboene i sørvest.
Vi tar ikke fra steder der andre har lek/vi ser at det er en hytte.
Hyttene vil bli sanert dersom man ikke overholder reglene.
 

Vi har et aktivt tilsyn i skogen (alltid en voksen i skogen)

Tilsyn i skolegården omfatter også skogen i vest (mellom paviljongen og Østlikollen)

Lærerne må snakke om sanering og opprydding før friminuttene. Stort fokus på trivselsreglene i forhold til oppførsel mot hverandre.

Å dele i områder hindrer god lek med aldersblanding.

Kjennetegn ved sosial kompetanse

Du er høflig
Du vet hvordan du skal oppføre deg
Du er vennlig og hyggelig
Du lytter aktivt til andre
Du gir positiv respons
Du våger å stå for egne synspunkter og ønsker
Du har evne til å bry deg om andre.
Du aksepterer at mennesker er ulike

Vi trener på å gi elevene gode verktøy for å håndtere sosiale handlinger. Gode sosiale handlinger kan være:

Barn gir hverandre ros
Anerkjenner hverandre
Er vennlige og høflige
Er i stand til å sette seg inn i hvordan andre har det

Sosialt kompetente barn utfører positive sosiale handlinger.

Fadderordning

Grupper av 6.klassinger har fadderansvar for grupper av 1.klassinger. Forslag til aktiviteter i høsthalvåret:

Bli kjent
Omvisning på skolens inne- og uteområde
Spise sammen
Leke i friminutt
Spille spill/Røris
Høytlesing i faddergrupper
Tur
Følge til og fra julegudstjeneste

Sykkel, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter:

Vi skal ikke sykle i skolegården mellom kl. 07:30 og 17:00 Sykler parkeres ved sykkelstativer. Sparkesykler parkeres i skogen ved skuret.

Skolen har ingen regler for bruk av sykkel, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter til og fra skolen. Det er foresattes valg og ansvar. Foresatte må hjelpe barna med trafikkregler/ sikkerhet. Hjelm skal benyttes.  

Vinter

Vi kan bare kaste snøball på oppsatte blinker
I Pirilbakken kan vi i friminuttene kun skli uten bruk av rattkjelke, akebrett etc.
Vi kan ikke være på isen når skøytebanen blir feiet og sprøytet
Hvis vi ønsker å stå på skøyter og snowboard, må vi bruke hjelm
Dersom vi tar på skøyter inne, må vi bruke kalesjer
Kjelker, akebrett og ski setter vi langs veggen ute
Ishockey er lov i undervisning- og SFO-tid. Hjelm er påbudt.

Alle elever skal oppleve et godt sosialt miljø

Tiltak: Skolen iverksetter tiltak for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkeltelever pågår kontinuerlig og har høy kvalitet:

Verdidrøftinger, observasjon, kollegaveiledninger og kompetanseutvikling på feltet blir satt på dagsorden minst en gang pr. år. Kursing i kommunikasjon, klasseledelse og relasjonsbygging (bl.a. LØFT). Veiledning, oppfølging, observasjon ved behov. Elevsamtaler. Se alle elevene hver dag og ta deres problemer på alvor. Temaet om mobbing og vold skal tas opp hvis det er behov mellom SFO-personalet og lærerne.

Erstatning av elevens private eiendeler/briller ol.    

Den obligatoriske elevforsikringen dekker ikke skade på briller og andre eiendeler.

Hovedregelen er derfor at erstatning for skader på briller og andre eiendeler må vurderes etter de vanlige erstatningsrettslige reglene. Det er ingen bestemmelser som sikrer skadelidte automatisk erstatning fra den som har forårsaket skaden. For å få rett til erstatning, må erstatningsvilkårene være oppfylt. Når vilkårene ikke er oppfylt må skadelidte selv, eller skadelidtes egen forsikring, bære kostnadene.  

Forsikring Søderberg & Partners; Dersom barnet/eleven tar med private eiendeler på skole, barnehage etc, gjøres dette for eget ansvar. Kommunen har ingen forsikringsordning som dekker barns ødelagte eiendeler mens de er på skolen/barnehagen. Skader som oppstår ved uhell, eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må dekkes av barnet selv og dets foreldre/foresatte. Dette gjelder også dersom andre barn er involvert i uhellet. Hvis kommunen skal erstatte skade på private eiendeler som blir ødelagt, må skolen/barnehagen ha opptrådt uaktsomt. For øvrig gjelder reglene i Lov om Skadeserstatning.