• Alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø som fremmer helse og trivsel, sosial og faglig læring
 • Alle ansatte skal gjøre undersøkelser, varsler og griper inn i eventuelle situasjoner
 • Foresatte skal oppleve at de blir lyttet til, at barnet deres blir sett og at det er god dialog mellom hjem og skole

Tiltak

Personalet

 • Årlig gjennomgang av plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen
 • Årlig gjennomgang av resultater av trivselsundersøkelser og igangsetting av tiltak
 • Fokus på læringsmiljøet i samarbeid mellom lærere og assistenter
 • Jevnlig kompetanseheving for personalet i klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Jevnlig oppfølging fra ledelsen; støtte i det daglige arbeidet, medarbeidersamtaler, skolevandring og veiledning fra PPT
   

Klasser, trinn og baser

 • Lærere møter i undervisningslokalet i god tid før undervisningen starter og håndhilser på elevene ved oppstart av skoledagen
 • Følge sosial læreplan for Østli skole – klassens time
 • 3 individuelle elevsamtaler med kontaktlærer pr år
 • Bruke logg der elevene skriver om og reflekterer omkring klassemiljøet
 • Gjøre elevene kjent med og trygge på flere voksne og elever gjennom aktiviteter på hele trinnet og aldersblanding
 • Fellessamlinger og turer på trinn/baser
 • Fadderordning: 6. trinn og 1. trinn deles inn i faddergrupper
 • Undersøkelser for å kartlegge læringsmiljøet
  Høst: Trivselsundersøkelsen for 1. – 5. trinn  uke 39 og Elevundersøkelsen for 6. og 7. trinn i oktober/november
  Vår: Trivselsundersøkelsen for 1. – 7. trinn  uke 7
 • Observasjon i utetid 4 ganger pr år
 • Ringsamtaler i alle klasser med fokus på trivsel og ordensreglene ved oppstart av skoleåret- lærer, rektor og inspektør
 • Læringspartner – elev/elev. Bytte sitteplasser ofte/venne seg til å samarbeide med «alle»
 • Gjennomføre og vurdere ulike sosiogram i klassen etter behov
   

Fellesaktiviteter

 • Trivselsledere arrangerer aktiviteter for alle skolens elever i friminuttene
 • Fellessamling ute ved skoleårets start og ved nyttår
 • Fotballkamp  siste skoledag mellom 7.trinn og lærerne 
 • Fellessamling 5 ganger pr år
 • Felles kunstnermøter gjennom den kulturelle skolesekken
 • Aktivitetsdager vinter og/eller sommer
 • UNICEF-runden 1.-4.trinn
 • Hopp for hjertet
 • Aldersblandede aktiviteter 
 • Adventsgudstjeneste
 • Felles gang rundt juletreet og innsamling til Frelsesarmeen siste skoledag før jul
 • Felles sommeravslutning ledet av elevrådet, med grilling i skolegården siste skoledag før sommerferien.


Elevråd

 • Elevrådet arbeider med saker som vedgår læringsmiljøet
 • To elevrådsrepresentanter sitter i SU og skolemiljøutvalget på skolen. Her legger de fram saker som elevrådet jobber med.
   

Skole-hjem-samarbeid

 • Gode informasjonsrutiner mellom skole og hjem
 • Lav terskel for foresatte til å ta kontakt med skolen
   

Tilsynsordning

 • Skoleområdet er delt inn i fem soner som er dekket i alle pauser
 • Alle voksne som er ute bruker gul vest slik at de er lett synlige for elevene
 • Ordensreglementet og egne regler for de ulike uteområdene og for fellesarealene inne på skolen følges opp av skolens ansatte
 • God struktur på utviklingssamtaler
 • SMU og foreldre informeres om resultater av trivselsundersøkelser

 

Se kommunens side om godt skolemiljø