Foreldrekontaktens oppgaver 

Foreldrekontakten arbeider for at foreldrene og lærerne kommer sammen i startfasen ved nye klasser/ trinn. Dette for at man skal bli kjent med hverandre, og for å bygge opp tillit og skape fellesskap mellom foreldrene.

 • Klassen/trinnet bør ha minimum to sosiale treff for elever og foreldre i løpet av skoleåret. Foreldrekontaktene/komiteer har ansvaret for at disse oppgavene kommer i stand. Ulike sosiale arrangementer kan være aktuelle, for eksempel juleavslutning, klassefest, foreldrefest, teater/kino og sommeravslutning. Det blir foreldrekontaktens ansvar å fordele oppgaver i denne forbindelse
   
 • Etablere en klassekasse (bankkonto) hvor foreldre på frivillig basis kan innbetale et fastsatt beløp som skal gå til å dekke diverse sosiale utgifter klassen kan ha i løpet av året og en oppmerksomhet til kontaktlærer i forbindelse med jule- og sommeravslutning. Det er viktig å merke seg at lærerne ikke kan ta imot gavekort eller dyre gaver.
   
 • Bidra til etablering av vennegrupper på 1.trinn. Foreldrekontakten avgjør sammen med foreldregruppen om det skal etableres slike grupper også på 2.trinn. Vennegrupper er med på å skape et godt klassemiljø og er en fin anledning for foreldre å bli bedre kjent med hverandre. Vennegruppene foregår utenfor skoletid, som oftest hjemme hos elevene der de møtes til uformell lek og hygge. Det er vanlig at kontaktlærer deler elevene inn i små grupper og at hver elev har ett møte pr. skoleår. Det er foreldrenes ansvar å gjennomføre aktiviteten.
   
 • Leirskole – Ta ansvar for å ta saken opp på vårens foreldremøte på 1.trinn og følge opp denne. (Se skriv om leirskole som ligger under lover og regler på skolens hjemmeside).
   
 • Undersøke om foreldrene ønsker å innbetale et årlig beløp som skal være øremerket leirskolen eller om man heller ønsker å finansiere leirskolen ved hjelp av dugnader og salg av ulike varer (lodd, kaker, såpe og lignende). Det bør etableres en egen bankkonto til leirskolen. NB! Det er frivillig å betale til leirskole.  

På Kolbotn skole har trinnene forskjellige oppgaver i løpet av året

Det er foreldrekontaktens oppgave å informere foreldrene om dette og fordele oppgavene. FAU anbefaler at foreldrekontakten fordeler oppgaver som baking, vakter og andre oppgaver ved arrangementer med utgangspunkt i klasselisten. Da kan foreldrekontakten sørge for at oppgavene blir jevnt fordelt på alle foreldre. En klasseliste med markering av hvem som har gjort hva i løpet av året bør gå i arv til neste års kontakt, slik at den nye foreldrekontakten kan fordele oppgaver til dem som ikke har fått bidratt det foregående året.

1. trinn:     Baking av kaker til 17. mai og evt. juletrefest
2. trinn:     Ansvar for leker, lotteri og kafé 17. mai
3. trinn:     Ansvar for leker, lotteri og kafé 17. mai
4. trinn:     Vakt, servering og rydding dersom juletrefest
5. trinn:     Vakt på nyttårsfesten
6. trinn:     Kafé på høstutstillingen
7. trinn:     Skaffe premier til 17. mai

Samarbeid om klassen/trinnet   

Kontaktlærer skal sammen med foreldrekontakten legge grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og skole gjennom aktivt å jobbe for å få foreldrene med i samarbeidet. Likeledes skal foreldrekontaktene sammen med kontaktlærer/ lærere/ SFO-personalet utvikle et godt og trygt skolemiljø, med et godt og sosialt nettverk med synlige voksne rundt elevene.

Taushetsplikt     

 • Taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven(§13) gjelder i skoleverket og inkluderer både de ansatte i skolen, foreldrene som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskoler, skoleturer og skolefester.

Foreldrekontakten er et bindeledd mellom elever, foreldre og personalet

 • Foreldrekontakten er kontaktlærerens støttespiller for å nå ut til resten av foreldrene. Det er viktig at foreldrekontakten stiller seg positiv til skolen.
 • Foreldrekontakten overbringer ideer og forslag fra foreldrene til kontaktlærer.
 • Foreldrekontakten tar raskt kontakt med lærer/ rektor/ FAU-leder dersom han/ hun har fått melding om vanskeligheter/ konflikter slik at saken kan løses raskt.
 • FAU-leder tar kontakt direkte med rektor.

Personalet og foreldrekontakten legger grunnlaget for samarbeid hjem – skole

 • Kontaktlærer og evt. baseleder og foreldrekontakt planlegger sammen foreldremøter og evt. andre arrangementer.
 • Kontaktlærer og foreldrekontakt påser at informasjon kommer ut til foreldrene.
 • Kontaktlærer og foreldrekontakt oppfordrer foreldrene til å delta på foreldremøter og arrangementer.

Foreldrekontakten er pådriver for arrangementer, møter, turer og aktiviteter

 • Foreldrekontakten tar initiativ til arrangementer, møter, turer og aktiviteter.
 • Foreldrekontakten har ansvar for at arrangementene blir gjennomført.

Foreldrekontakten har ansvar for valg av ny foreldrekontakt med vara og FAU-representant

 • Det velges en foreldrekontakt m/vara for hver klasse på trinnet. Etter ett år rykker vara opp som foreldrekontakt. 
 • Det velges en FAU-representant for hver klasse på trinnet som sitter i to år.
 • Valget foretas på vårens foreldremøte.Foreldrekontakten og vararepresentanten samarbeider om oppgavene.

Foreldrekontakten tar kontakt med nye elever/foreldre

 • Foreldrekontakten informerer nye foreldre om hva som har skjedd tidligere og hvilke planer som foreligger. En hyggelig telefonsamtale eller en e-post kan gjøre at nye foreldre kjenner seg hjemme i miljøet og raskt får kontakt med de andre foreldrene.

Foreldremøter  

Foreldremøtene skal

 • brukes til å informere foreldrene og til å bli kjent med hverandre slik at det skapes et grunnlag for samarbeid om klassen/ trinnet/ basen. Møtet kan også sette søkelys på aktuelle problemstillinger som møter lærere, elever og foreldre.  

 • føre til økt inspirasjon for foreldre og kontaktlærere i det videre arbeidet med å legge forholdene til rette for elevenes videre utvikling faglig og sosialt.

 • gi foreldrene mulighet til å legge fram forslag til sosiale arrangement for klassen / trinnet.

Innkalling til foreldremøte

 • Foreldrekontakt, kontaktlærer/ evt. baseleder planlegger innholdet i foreldremøtet i fellesskap. Kontaktlærer tar initiativ.
 • Saksliste sendes ut til hjemmene i forkant, slik at foreldrene kan komme med forslag til eventuelle saker.

Aktuelle temaer

 • Kontaktlærer finner i samarbeid med foreldrekontakten ut hvilke aktuelle temaer som kan tas opp og utarbeider en plan for fremførelse og påfølgende debatt
 • Lærerne informerer om periodeplaner/ ukeplaner, læremidler, undervisningsopplegget i de ulike fagene, skolens plan for godt læringsmiljø og eventuelle prosjekter for klassen/ trinnet.

Det skrives referat fra møtet som sendes til alle foreldre og kontaktlærer

 • Foreldrekontakten skriver referatet. Det godkjennes og evt. fylles på av lærerne, og evt. baseleder. Referat sendes ut på e-post eller som ranselpost.