Alle foreldre som har barn på Kolbotn skole utgjør Foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og skal sikre reell medvirkning fra foreldrene. Det velges representanter til FAU fra hver gruppe på hvert trinn på skolen. Representantene blir valgt for 2 år av gangen.

Som FAU-representant blir du kjent med rektor og foreldre på andre trinn, og du får god informasjon om ulike forhold knyttet til skolen. Arbeidet i FAU er sosialt og hyggelig og du får mulighet til å påvirke ditt barns skolehverdag.

FAU er foreldrenes talerør og skal:

 • fremme fellesinteressen til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU har ca. åtte ordinære møter gjennom skoleåret, i tillegg til årsmøtet som avholdes før sommerferien. Møtene avholdes på kveldstid. Møtene tar opp innmeldte saker av generell interesse for foreldrene. Skolen v/rektor er representert med en "rektors time" på annet hvert møte. Rektor tar da opp saker hun mener FAU må delta i eller informerer om og svarer på saker meldt fra FAU. Det skrives formelle innkallinger og møtereferat fra møtene. Møtereferatene legges ut på skolens hjemmeside under FAU, slik at alle kan følge med og holde seg orientert om sakene.

FAU på Kolbotn skole er inndelt i to hovedkomiteer: Hjem-/skolekomite og Arrangementskomite.

Hjem-/skolekomiteen arbeider med løpende saker i samarbeid mellom foreldre og skole. Komiteen har et særlig fokus på trafikksituasjonen og trygghet på skoleveien. Oppgaver for komiteen kan være:

 • Arrangere foreldrevakter til trafikkfarlige punkter rundt skolen på vinterføre
 • Dialog med kommunen om forhold knyttet til trafikksikkerhet på skoleveien
 • Press på politikere for å oppgradere skolebygningene (blant annet gymsal, paviljongen og Mauren)
 • Publisere FAU-nytt på skolens hjemmesider
 • Kontakt med rektor om aktuelle saker
 • Bedre sosialt skolemiljø
 • Dugnader

Arrangementskomiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de store arrangementene for foreldre og elever som juletrefest eller vinteraktivitetsdag, nyttårsfest, 17.mai-feiring og dugnader. Foreldrene på ulike trinn er ansvarlig for baking og vakter på de ulike arrangementene, se listen nedenfor. Inntektene i FAU kommer hovedsakelig fra festkomiteens arrangementer.

Faste oppgaver for de enkelte trinn

1. trinn Baking til 17. mai og eventuell juletrefest
2. trinn Ansvar for leker, lotteri og kafé på 17. mai
3. trinn Ansvar for leker, lotteri og kafé på 17. mai
4. trinn Vakt, servering og rydding dersom juletrefest
5. trinn Vakt på nyttårsfesten
6. trinn Kafé på høstutstillingen
7. trinn Skaffe premier til 17. mai

Leder og nestleder i FAU representerer foreldrene i skolens samarbeidsutvalg (SU). I tillegg har FAU en representant i det kommunale foreldreutvalget i Nordre Follo.

Ta kontakt med din FAU-representant hvis det er ting du vil diskutere eller ta opp!