Skolens satsingsområder

Satsingsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og trygt læringsmiljø.

Hebekk skole vil dette skoleåret ha ekstra fokus på å skape et godt og inkluderende skolemiljø for alle elever. Pandemien har vært krevende for barn og unge, og det har medført sosiale begrensninger for elevene også på Hebekk. Vi på Hebekk skole vil jobbe mot at alle elever skal oppleve tilhørighet og vennskap. I dette arbeidet er vi avhengige av støtte og hjelp fra foresatte. Vi ser at godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å skape inkuderende og gode klassemiljø.

Gjennom arbeidet med PALS, utdanningsprogrammet "Mitt valg" og sosial læreplan ønsker vi å sikre alle elever et godt og trygt læringsmiljø. Vi ønsker også  å videreføre det gode smarbeidet vi allerede har med foresatte gjennom en plan for skole/hjem-samarbeid.

For skoleåret 2021/2022 har vi ekstra fokus på implementering av nye læreplaner. I takt med at samfunnet endrer seg skal innholdet i skolen fornyes for å ruste elevene best mulig for fremtiden. Fagfornyelsen blir innført trinnvis over en periode på tre år. 

En tydeligere sammenheng i- og mellom fag, mer praktisk læring og utforsking, kritisk tenkning og dybdelæring er sentrale mål i det nye læreplanverket. 

På Hebekk skole jobber vi mot en mer aktiv og utforskende elev, som også i større grad deltar i vurderingen av eget arbeid.