PALS

Skoleåret 2010-2011 startet vi med PALS. (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i) regi av Atferdssenteret. PALS er et systematisk og langsiktig utviklingsarbeid. Hensikten er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt å forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø.

PALS-arbeidet bygger på verdiene å vise ansvar, omsorg og respekt. Vi jobber for at disse verdiene skal gjennomsyre alt vårt arbeid både blant barn og voksne. Skolen har utarbeidet forventninger til elevene på alle skoles arenaer. Alle arenaer samlet.pdf

Sammen med Trivselslederprogrammet og skolens sosem-plan, støtter PALS oss i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø med nulltoleranse mot mobbing, vold og trakassering.

Som et ledd i det langsiktige og systematiske arbeidet med PALS, har skolen utviklet en verktøykasse til bruk for personalet, både med tanke på det forebyggende arbeidet med klasse- og skolemiljø, men også for elever som strever faglig eller sosialt. Vi har også utviklet en del systemtiltak og kurstilbud. Hvilke elever som får tilbud om systemtiltak og kurs går gjennom skolens ressursteam. 

Følgende er hentet fra Atferdssenteret:  http://www.atferdssenteret.no/

PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. er utviklet ved Universitetet i Oregon. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Atferdssenteret.

Den er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. 

Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

 

Sist endret: 14.09.2020