ASF (autismespekterforstyrrelser)

Kort fortalt

Avdelingen tilbyr et kvalitativt godt skole- og SFO-tilbud til elever med sammensatte behov. På avdelingen jobber det spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Avdelingen er opptatt av implementering av evidensbaserte intervensjoner med anvendt atferdsanalyse som grunnpilar i metodevalg. Elevens ferdighetsnivå vil være avgjørende for innholdet.

Sentralt i opplæringen står:


• Språk eller alternativ kommunikasjon
• Strukturering av hverdagen
• Sosiale ferdigheter
• Selvhjelpsferdigheter – ADL
• Fritidsaktiviteter
• Akademiske ferdigheter


Struktur på avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser


• Tilpasset opplæringsarena med oppfølging av spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere
• Spesialiseringen innebefatter PRT, ABA og IBI
(PRT: pivotal response treatment: språktrening, ABA: anvendt atferdsanalyse, IBI: intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse)
• 1:1 oppfølging på alle arenaer i skole og SFO
• Undervisningen foregår 1:1 på egne rom, i smågrupper og i elevenes klasserom.
• På avdelingen er det to fagansvarlige som veileder personalet som arbeider direkte med elevene
• Avdelingen tilbyr veiledning til foreldre

Søknadsskjema