Ordensregler

Nordre Follo kommunes ordensregler er overordnede felles regler for alle skoler i Nordre Follo. Reglene nedenfor er presiseringer for elever ved Haugjordet ungdomsskole.

Mål

Vi har elevenes læring og vekst i fokus slik at elevene kan utvikle seg og trives i et trygt og stimulerende miljø.

Orden og medansvar

 • Alle skal møte presis til timene, ha med seg nødvendige skolesaker og levere arbeider til avtalt tid.
 • Mobiltelefon skal leveres før skoledagen begynner, og leveres tilbake når skoledagen ender. Unntaksvis kan telefon benyttes i    undervisningstid etter avtale med lærer.
 • Orden og arbeidsro på skolen er alles ansvar.
 • Ta vare på skolens og dine egne eiendeler.
 • Alle har ansvar for å rydde og holde det pent inne og ute på skolen
 • Alle må opptre høflig og hensynsfullt overfor medelever og de voksne.
 • Banning og negative kommentarer hører ikke hjemme på skolen.
 • Meld fra hvis du eller andre blir plaget eller mobbet.

Helse, miljø og sikkerhet

 • Alle elever skal bruke basens egen inngang.
 • Elever og ansatte bruker innesko og henger yttertøy i skapet.
 • Sykler settes i sykkelstativene. Sykler og mopeder skal ikke brukes på skolens område.
 • Rulleskøyter, brett eller sparksykkel skal ikke brukes inne.
 • Snøball kastes ikke på hverandre.
 • Gjenstander som kan brukes til å skade andre, skal ikke tas med på skolen.
 • Godteri og brus er kun tillatt ved spesielle anledninger.
 • Ingen må bruke eller ha med tobakk, snus eller rusmidler i skoletiden.
 • Elevene er selv ansvarlig for private eiendeler de tar med seg til skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar for penger, verdigjenstander, mobiltelefoner, klesplagg eller utstyr som ikke trengs i skolesituasjonen. Det oppfordres til å bruke låsbart skap.
 • For turer og ekskursjoner har vi egne regler for sikkerhet.

Konsekvenser ved brudd på reglene

 1. Ved brudd på trivsels- og ordensreglene kontaktes foresatte. Ved skulk skal foresatte ha beskjed umiddelbart.
 2. Uro eller dårlig oppførsel kan føre til at eleven tas ut av undervisningen. Dersom rektor finner det nødvendig, kan han/hun sende eleven hjem for resten av dagen. Eleven må ha mulighet til å forklare seg. Foresatte skal ha beskjed.
 3. Elever som ikke følger skolens regler, kan få et annet opplegg på skolen når de andre drar på turer, bedriftsbesøk og lignende. Hjemmet kontaktes før iverksettelsen.
 4. Gjenstander som forstyrrer eller kan være farlige, beslaglegges av lærer. Dette gjelder også mobiltelefon som ikke er levert nn ved oppstart av dagen.
 5. Eleven/foresatte er erstatningsansvarlige for skader som gjøres på inventar eller andres eiendom. Bøker og annet undervisningsmateriell som f.eks. pc erstattes normalt med det beløpet det vil koste skolen å skaffe nye.
 6. En elev som skulker, ikke utfører eller leverer det arbeid som med rimelighet kan ventes av ham/henne, kan pålegges å sitte igjen utover vanlig skoletid for å utføre det forsømte skolearbeidet. Foresatte varsles.
 7. Fysisk straff eller krenkende behandling skal ikke forekomme. Det regnes ikke som fysisk straff at en lærer tar i en elev for å stanse ham/henne eller griper inn for å beskytte eleven eller andre.
 8. Ved særdeles grove brudd på skolens trivsels- og ordensregler utvises eleven av rektor inntil tre dager. Før utvisning iverksettes, skal eleven kunne forklare seg og foresatte informeres. Dette gjelder først og fremst når eleven bruker vold, truer andre eller utfører grovt hærverk.
 9. Brudd på trivsels- og ordensreglene kan føre til nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.

Sist endret: 04.02.2020