Elevrådet

Elevråd

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådet ved Finstad skole er delt i to grupper, 2.-4.klasse og 5.-7.klasse. Hver av disse har ett møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret består av leder, nestleder, to representanter fra mellomtrinnet og en representant fra småskoletrinnet.

Styret møter også i skolens brukerråd, kommunalt elevråd og Barne- og ungdomsrådet i Ski. Ny struktur og møteform på dette vil bli endret etter kommunesammenslåingen 01.01.2020

Skolen har en årlig elevkonferanse hvor elevrådet er med og planlegger og gjennomfører. 

Ansvarlig for elevrådet er Silje Fjeldbraaten