Psykososialt miljø

Vassbonn skole jobber aktivt med å forebygge og hindre mobbing og mistrivsel. Vi ønsker å legge til rette for positiv aktivitet og samhandling slik at alle har gode dager her på Vassbonn, men vi har også god beredskap og planer for hvordan uønskede hendelser og atferd skal håndteres. Målet er at skolen skal være mobbefri sone.

Skolen samarbeider tett med andre om tilrettelegging for god skolemiljø, blant andre kommunens A-team og skolehelsetjenesten.

Alle klasser har en time i uken som er avsatt til arbeid med «Mitt valg», et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid for 1.-7.trinn som Lions Club har utarbeidet.

Vassbonn skole er også en trivselsleder-skole. Vi har trivselsledere som arrangerer ulike aktiviteter i friminuttene 4 dager i uken. Trivselslederne er valgt av elevene på bakgrunn av at de er positive rollemodeller, og de deltar på kurs for å rustes til oppgaven.

Alle kontaktlærere har jevnlige elevsamtaler med elever i gruppen sin. Rektor og inspektør gjennomfører elevsamtaler rundt trivsel med alle 5. 6. og 7. trinns-elever årlig. Vi gjennomfører jevnlig trivselsundersøkelse med alle elever i løpet av året. I tillegg svarer 6. og 7.trinnselevene på Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet.

Vi har gode ute- og inneområder for elevene som legger til rette for god trivsel. Allikevel opplever vi at enkelte elever ikke finner seg helt til rette. Da er det viktig at skolen får informasjon om dette, slik at vi kan gjøre spesifikke tiltak for bedre trivsel for den enkelte elev. For å ha muligheten til å få så god oversikt som mulig over elevenes trivsel er vi avhengig av et tett og ærlig samarbeid med foresatte der skole og hjem gjensidig informerer hverandre.

Ved mistanke om dårlig trivsel eller mobbing, enten ved at skolen selv avdekker eller at vi får innspill fra foreldre, innkaller skolen til et møte med foreldre. Skolen igangsetter tiltak etter Opplæringslovens § 9a-3 dersom det er mistanke om at elever har et dårlig psykososialt miljø. Foreldre kan på eget initiativ også be om at slikt vedtak blir fattet på vegne av eget barn. De henvender seg da til rektor.

Mer informasjon om skolemiljø i Nordre Follo.

Sist endret: 25.11.2020