Ordensregler

Ordensreglement for Ski ungdomsskole

ELEVENES RETTIGHETER

Som elev på Ski ungdomsskole har du rett til:

 • god undervisning
 • arbeidsro og trygghet
 • å bli respektert av de voksne og medelevene
 • til å ha dine skole- og private saker i fred fra andre  
ELEVENES PLIKTER

Som elev på Ski ungdomsskole har du plikt til å:

 • møte presis og forberedt til timene
 • sørge for at dine medelever og de voksne har arbeidsro
 • respektere alle andre på skolen
 • la andres saker være i fred
DET SOM IKKE ER TILLATT

Som elev på Ski ungdomsskole har du ikke lov til å:

 • utsette andre for fare
 • utsette andre for krenkelser, mobbing, trusler eller vold
 • ha med kniver, våpen eller lignende på skolen
 • forlate skolen uten avtale med lærer/rektor
 • røyke, snuse eller bruke rusmidler på skolen og i skoletiden
HVER KLASSE SKAL

lage egne regler som skal ivareta den enkelte elev sin integritet og bidra til et godt klassemiljø. Ved grovt hærverk utført av elever, gjøres foreldre/foresatte erstatningspliktige etter reglene i skadeerstatningsloven. Ransaking ved skjellig grunn til mistanke om oppbevaring av / eller medbrakte rusmidler / våpen.  

MOBILTELEFONER OG ANNET ELEKTRONISK UTSTYR

Mobiltelefoner skal være avslått og ute av syne i timene, men kan brukes i midttimen og i pauser. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak. Da skal behovet være klargjort og avtalt på forhånd med aktuelle lærere   Om bildetelefoner: Vi minner om at norsk lov forbyr å fotografere noen som ikke vet om det, eller som ikke har gitt sitt samtykke. Filmopptak eller det å ta bilder av noen uten deres samtykke vil kunne føre til at telefonen/kameraet blir beslaglagt og overlevert politiet.   Ved brudd på reglene første gang skal mobiltelefonen leveres på kontoret hvor den vil bli oppbevart til slutten av skoledagen. Ved videre brudd leveres telefonen på kontoret, og foreldre varsles. Telefonen skal hentes av foreldre.  

KONSEKVENSER FOR BRUDD PÅ REGLENE

Siden reaksjoner på brudd av ordensreglement skal vise til bestemmelser i skolens ordensreglement, må reglementet være tilstrekkelig detaljert.   Klage på reaksjonen skal først behandles av rektor, og eventuelt deretter av rådmannen. Ved opprettholdelse av klage, skal den sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke brukes.  

Avhengig av alvorlighetsgrad vil følgende tiltak bli vurdert:

 • Samtale elev, lærer, og eventuelt undervisningsinspektør eller rektor.
 • Samtale elev, foreldre/foresatte og lærer, og eventuelt undervisningsinspektør eller rektor
 • Skriftlig melding til foreldre/foresatte. ·Utvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.
 • Utvisning fra undervisningen: vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. ·Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi. ·Overføring til annen klasse/ gruppe alternativt tilbud innenfor skolens ramme.
 • Overføring til annen skole i kommunen jfr. § 8-1 opplæringsloven.
 • Politianmeldt ved brudd på norsk lov, som for eksempel grovt hærverk, trusler / vold mot enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring / bruk av rusmidler eller våpen.
 • Ved grovt hærverk utført av elever, gjøres foreldre/foresatte erstatningspliktige etter reglene i skadeerstatningsloven.
 • Ransaking ved skjellig grunn til mistanke om oppbevaring av / eller medbrakte rusmidler / våpen.      

 

Kommunalt ordensreglement

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/skole/rettigheter-og-plikter/ordensreglement/