Gjedsjø PPO

Gjedsjø PPO 

Praktisk pedagogisk opplæringstilbud 

Gjedsjø PPO er en spesialavdeling som tilbyr et alternativt opplæringstilbud for ungdomsskoleelever i Nordre Follo, med egen innsøking 1. desember. Skoletilbudet ligger under Ski ungdomsskole. Det er totalt 9 elevplasser fordelt på 8. – 10. Trinn. Opplæringen foregår primært i grupper, og elevene bør ha en fungering som gjør det reelt mulig med undervisning i mindre grupper etter en innkjøringsperiode. Elevgruppa blandes etter fungering og behov fremfor trinn. Vi forsøker å tilrettelegge for tolærersystem, så langt det lar seg gjøre. Spesialavdelingen er rettet mot elever med sosiale og emosjonelle vansker, som av ulike årsaker trenger noe annet enn sitt ordinære skoletilbud, og som ikke kan følge den vanlige undervisningen som tilbys der. Det legges vekt på faglige og sosiale mål fra elevens sakkyndige vurdering, vedtak om spesialundervisning og IOP. Elevene som begynner på Gjedsjø får fast skoleplass ut ungdomsskolen.  

Det er jevnlige tverrfaglige møter underveis for å bidra til en bedre samordning av tjenester for foresatte og elevene.  

Ut over tradisjonell klasseromsundervisning, så er store deler av kompetansemålene på Gjedsjø PPO knyttet opp mot alternative opplæringsarenaer. Vi benytter blant annet praktisk-estetisk arbeid, ekskursjoner, praktisk arbeid og aktive elevbedrifter som metoder for å jobbe tverrfaglig, samt for å skape trygge og gode relasjoner. 

Etter skolegang på Gjedsjø PPO er målsetningen at elevene skal ha opparbeidet faglige, sosiale og emosjonelle ferdigheter til å gjennomføre videregående skole, samt mestre utfordringer i skolen/hverdagen på en bedre måte.  

Det anbefales å kontakte Gjedsjø PPO for et uforpliktende skolebesøk om man vurderer tilbudet. På denne måten kan alle parter finne ut om det er et riktig skoletilbud for eleven. Et skolebesøk vil ikke gi eleven fortrinn i innsøkingsprosessen, og alle elever vil vurderes samlet når søknadsfristen har utløpt. Foresatte, elev og en fra skolen og/eller PPT anbefales å delta på et skolebesøk.

 

Kontaktinformasjon og adresse:  

Gjedsjø PPO v/ Ski ungdomsskole 

Tlf. (+47) 909 19 705 

Nordre Follo kommune  

Besøksadresse: Kollerøysveien 25 B, 1425 Ski  

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski  

 

Ansatte: 

Øystein Ekeberg-Sande, avdelingsleder/undervisningsinspektør                     tlf. 93 26 29 89

Andreas Lien Ida

Cathrine Gjerdrum Vaccaro 

Håkon Kjelstrup (60 %) 

Kristin Dale Andersen 

Bernt Inge Stormoen 

Jan André Asak