SU/SMU

Kort fortalt

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (Opplæringsloven § 11-1).

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representere i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget med skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere represntanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall.

SMU har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø og har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. (opplæringsloven §9A).

Referater fra SU/SMU

Referat SU/SMU 060521