Rådgivende utvalg

RU - Rådgivende utvalg

Skolen er organisert i et interkommunalt foretak, som består av alle seks Follokommunene. Driften av skolen og bygningsmassen er basert på et samarbeid mellom partene hvor alle eierkommunene forutsettes behandlet likt, og hvor eierandelen er fordelt i forhold til innbyggertall. Ut fra samme beregningsmodell er antall elevplasser pr. kommune fordelt. For å sikre best mulig drift og styring av skolen er det opprettet et Rådgivende utvalg for skolen, der alle eierkommunene har sin representant. Rektor er saksbehandler for utvalget og skolen har sekretærfunksjonen.

Representanter i RU:

Nordre Follo kommune: Katti Anker Teisberg
Vestby kommune: Jørgen Bakke Wasenius
Frogn kommune: Kari V. Ågård
Enebakk kommune: Natalia Nowak-Kunc
Nesodden kommune: Ingrid Kringlebotn
Ås kommune: Hildegunn Aalerud