Skolens satsningsområder

Elevene på FBU er involvert i egen læring.

Delmål: Alle kan kommunisere med hverandre på FBU. Vi ser at ansatte og elever, og elever og elever, kommuniserer med hverandre.

Kjennetegn: Vi ser at ansatte bruker ulike former for kommunikasjonsuttrykk og verktøy overfor elevene. 

Tiltak: Intern kursing i «Tegn til tale» (TTT): Ukens TTT på skole og SFO.Elevene i alle klassene øver på de samme tegnene. Inprint tilgjengelig for alle lærerne. Når en eller flere elever har bruk for visuell støtte, lages planer, informasjon etc. med symboler. Aktivitetstavler i alle spesial- og fellesrom lages med Inprint. Følger retningslinjene fra ASK- koordinator (ligger på Teams) når elever får digitale hjelpemidler.

 

Delmål: Elever som undrer seg

Kjennetegn: Vi ser at elevene deltar aktivt i undervisningen og stiller spørsmål.

Tiltak: Elevene øver på ulike spørsmålsformuleringer og på å argumentere gjennom kritisk tenking. Elevene bruker konkrete gjenstander, digitale hjelpemidler, oppslagsverk, muntlige aktiviteter (som f.eks. gjettelek) og quiz.

 

Delmål: Elevene får kompetanse i bruk av digitale hjelpemidler.

Kjennetegn: Vi ser at voksne, og elever som kan, bruker digitale kanaler til informasjon. Elevene viser frem sine arbeider hjemme ved bruk av digitale hjelpemidler.

Tiltak: Elevene skriver og tar bilder fra skoleuken, bruker Bookcreator/Showbie.

 

Vi er gode klasseledere når vi:


Delmål:
Kombinerer struktur og kontroll med varme, og vi har definert vårt ansvar på de ulike læringsarenaene.

Kjennetegn: 
Vi ser voksne som aktivt involverer seg og er bevisst sine roller sammen med elevene.
Vi ser voksne som har den samme tilnærming til elevene, enkeltvis og i gruppe.
Vi ser voksne som tydelig gir uttrykk for at de liker eleven, uavhengig av elevens adferd.
Vi ser elever som vet hva de skal gjøre og hvilke forventninger de voksne har til dem.

Tiltak:
Vi bruker årsplanen aktivt som grunnlag for undervisningen. Felles- og samarbeidstid brukes til avklaring av arbeidsfordeling og til informasjonsflyt. Samhandlingsrutiner gjøres kjent for alle voksne. Vi sørger for informasjon til elevene om hva de skal, og hva de voksne forventer.

 

Delmål:
Er profesjonelle og tydelige voksne som er bevisst vår rolle, ALLTID.

Kjennetegn: 
Vi ser voksne som er gode rollemodeller i alle situasjoner. i ser voksne som involverer seg i lek og aktiviteter, for å skape utvikling, ikke kun for å sørge for trivsel.

Tiltak:
Alle arenaer er arenaer for læring. Vi er aktive i lek og aktiviteter på elevenes premisser.   Vi reflekterer rundt vår rolle på skolen og SFO, i morgenmøter, PU- økter, samarbeidstid, SFO- møter og kollegastøttegrupper. Den ansatte bringer med seg ASK- hjelpemidlene der elevene er.

Ved innføring av ny lærerplan:

Mål:
Får en kompetanseheving av ansatte i begrepsforståelse av den nye læreplanen.
Har et tema i løpet av våren 2020, som synliggjør endringer i ny lærerplan.

Kjennetegn: 
Vi ser at ansatte er med på drøftinger av ny lærerplan; hvordan den skal forstås og implementeres på vår skole. Vi ser at alle klassene har gjennomført temaet «Bærekraftig utvikling».

Tiltak:
Bruke pedagogisk utviklingstid (PU) til informasjon og drøfting. Bruke team-tid og andre aktuelle fora til drøfting.   Ekstern kursing bringes inn i personalgruppa. Alle klasser har «Bærekraftig utvikling» som tema på årsplanen til våren.