Valget 2021

Kort fortalt

 • I år er det stortingsvalg og sametingsvalg.
 • Valgdagen er 13. september, men kommunestyret har vedtatt at Nordre Follo skal ha to valgdager, så valglokalene åpner 12. september.
 • Ordinær forhåndsstemming starter 10. august, men det vil være mulig å forhåndsstemme allerede fra 1. juli (også kalt tidligstemming).

Tidligstemming

Det er mulig å levere tidlige forhåndsstemmer (tidligstemmer) til begge valg fra 1. juli 2021 i Nordre Follo rådhus i Ski og i Nordre Follo bibliotek, avd. Kolben, på Kolbotn.

Åpningstid Nordre Follo rådhus: hverdager kl. 8.30 - 15.00.

Åpningstid Kolben bibliotek: Mandag–onsdag kl. 11.00 – 16.00, torsdag kl. 11.00 – 19.00 og fredag – lørdag kl. 11.00 – 15.00.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra 10. august til 10. september. Finn ditt nærmeste valglokale og åpningstider på valglokaler.no.

I Nordre Follo kommune er det mulig å forhåndsstemme til begge valg i:

 • Nordre Follo rådhus fra 10. august til 10. september, hverdager kl. 08.00-15.30.
 • Kolben kulturhus, foajéen, fra 10. august til 10. september, hverdager kl. 08.00-15.30.
 • Langhuset på Langhus, fra 30. august til 9. september, hverdager kl. 15.30-20.00.
 • Utvidet åpningstid fra 30. august til 9. september: Nordre Follo rådhus og Kolben kulturhus, hverdager kl. 08.00-20.00.

Det er forhåndsstemming til begge valg på kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner med tilliggende omsorgsboliger:

 • Kråkstadtunet
 • Langhus bo- og servicesenter
 • Solborg bo- og aktivitetssenter
 • Finstadtunet
 • Bjørkås sykehjem
 • Høyås bo- og rehabiliteringssenter
 • Greverud sykehjem
 • Toppenhaug eldresenter
 • Kolbotn omsorgsboliger, Edv. Griegsvei

Behov for å avgi stemme hjemme

Det er mulig å søke om å få stemme hjemme både i stortingsvalget og sametingsvalget. Tilbudet gjelder for syke og uføre. 

Hjemmestemming vil fortrinnsvis settes opp i tiden 30. august til 3. september. Vi oppfordrer derfor de som har behov for dette om å søke så tidlig som mulig til politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no eller til tlefon 02178.

Siste frist for å søke er fredag 10. september kl. 10.00. 

Valgkort 

Valgdirektoratet sender ut valgkort i begynnelsen av august. Valgkortet er utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgerens bostedsadresse pr. 30. juni 2021. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

I år vil de fleste få digitalt valgkort. Les mer om det på valgdirektoratets nettside

Alle må ha med legitimasjon med bilde for å få avgitt stemme. Du trenger ikke valgkort for å stemme, men det sparer deg for tid i valglokalet. 

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon med bilde når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort eller å oppgi navn og fødselsdato.

Eksempler på godkjent legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. 

Det kan gjøres unntak for fremvisning av legitimasjon for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner. 

Les mer på valgdirektoratets nettside. 

Stemmekretser på valgdagene 12. og 13. september

På valgdagene kan du stemme til stortingsvalget i hvilken krets du vil. Til sametingsvalget kan du kun stemme på Kontra og Kolben. 

Stortingsvalget 2021 gjennomføres i følgende kretser:

 • 0001      Hebekk, Hebekk skole
 • 0002      Kontra, Ski skole
 • 0003      Siggerud, Siggerudhallen
 • 0004      Langhus, Langhus skole
 • 0005      Kråkstad, Kråkstadhallen
 • 0006      Finstad, Finstad skole
 • 0007      Vevelstad, Vevelstadåsen skole
 • 0008      Bøleråsen, Bøleråsen skole
 • 0009      Kolbotn, Kolben
 • 0010      Hellerasten, Hellerasten skole
 • 0011      Sofiemyr, Sofiemyr skole
 • 0012      Greverud, Østre Greverud idrettshall

Sametingsvalget 2021 holdes i følgende kretser:

 • 0002      Kontra, Ski skole
 • 0009      Kolbotn, Kolben  

Åpningstider 

 • Søndag 12. september kl. 12.00 – 20.00
 • Mandag 13. september kl. 10.00 – 21.00  

Hvem kan stemme ved Stortingsvalget og Sametingsvalget?

 • Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Sametingsvalget 

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen, har stemmerett ved valg til Sametinget.

Står du i manntallet? 

Manntallet til stortingsvalget og sametingsvalget er lagt ut til offentlig ettersyn på innbyggertorget i Nordre Follo rådhus og i biblioteket i Kolben kulturhus.
Manntallet er basert på folkeregisterets opplysninger om bostedsadresse per 30. juni 2021. Søknad om retting eller innføring i manntallet, må være kommet til valgstyret innen 14. september kl. 17.00.

Søknadsskjema

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Velgere som ikke har vært bosatt i Norge de siste ti årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet. Søknaden skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger.

Søknadsskjema

Søknaden kan skrives i eget brev som sendes samtidig med valgstemmen. Hvis du skal levere stemme i utlandet, kan du benytte et eget søknadsskjema som blir trykket på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks.
Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke søke om innføring i manntallet.

Sametingsvalget 2021

Nordre Follo kommune tilhører Sør-Norge valgkrets. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget på samme steder og til samme tider som til stortingsvalget. Du kan også stemme på valgdagene i følgende to kretser: 0002 Kontra, Ski skole og  0009 Kolbotn, Kolben kulturhus.  

Les mer om Sametingsvalget

Sametingets valgmanntall

Personer som har fylt 18 år, eller fyller 18 år i løpet av kalenderåret, og som oppfyller vilkårene i sameloven § 2-6, skal registreres i Sametingets valgmanntall.

Stemmeberettigede samer som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de er folkeregisterført som bosatt den 30. juni i 2021. Dette gjelder bare hvis vedkommende er registrert som innført i manntallet i løpet av de siste ti årene før valgdagen.

Utenlandsboende norske samer som ikke oppfyller disse vilkårene, må søke om å bli innført i valgmanntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at søkeren fortsatt er norsk statsborger hvis  vedkommende ikke har vært registrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen.

Samer som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Hvis de aldri har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de føres inn i valgmanntallet i Oslo. Ønsker du å søke om innføring i manntallet, må søknaden sendes Folkeregisteret senest 30. juni.

Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger som er nødvendige for å utarbeide valgmanntallet.

Utleggingsmanntallet for sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn i midten av juli.

Søknadsskjema

Velgere i isolasjon  

Forhåndsstemmeperioden

Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan søke om å avgi stemme der de oppholder seg til og med fredag før valgdagen. Dette gjelder for eksempel velgere som oppholder seg i kommunen, men ikke er folkeregistrert bosatt i kommunen.

Velgere i isolasjon skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, så kommunen kan planlegge bruk av smittevernutstyr når vi skal ta imot stemmen. Fristen for å søke om å forhåndsstemme hjemme er fredag 10. september kl. 10.00.  

Stemmegivning etter forhåndsstemmeperioden

Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan søke om å avgi stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke er mandag 13. september kl. 10.00.

Syke og uføre som normalt kan søke om ordinær ambulerende stemming, kan ikke søke etter denne ordningen. Det er kun åpnet for velgere i isolasjon og enkelte i karantene.

 

Mer informasjon

Se valg.no