Valget 2021

Kort fortalt

 • I år er det stortingsvalg og sametingsvalg.
 • Valgdagen er 13. september, men kommunestyret har vedtatt at Nordre Follo skal ha to valgdager, så valglokalene åpner 12. september.

Se valgresultatene

Valgdirektoratet publiserer prognoser og foreløpige resultater fortløpende etter sperrefristen utløper kl. 21.00 mandag 13. september 2021. 

Valgresultater.no  

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag 10. september kl. 15.30. Valgdagene er søndag 12. og mandag 13. september. 

Stemmekretser på valgdagene 12. og 13. september

På valgdagene må du stemme i Nordre Follo kommune, men du kan stemme til både stortingsvalget og sametingsvalget i hvilken krets du vil.  

Stortings- og sametingsvalget 2021 gjennomføres i følgende kretser:

 • 0001      Hebekk, Hebekk skole
 • 0002      Kontra, Ski skole
 • 0003      Siggerud, Siggerudhallen
 • 0004      Langhus, Langhus skole
 • 0005      Kråkstad, Kråkstadhallen
 • 0006      Finstad, Finstad skole
 • 0007      Vevelstad, Vevelstadåsen skole
 • 0008      Bøleråsen, Bøleråsen skole
 • 0009      Kolbotn, Kolben
 • 0010      Hellerasten, Hellerasten skole
 • 0011      Sofiemyr, Sofiemyr skole
 • 0012      Greverud, Østre Greverud idrettshall  

Skolene drives som normalt på valgdagen. 

Åpningstider 12. og 13. september

 • Søndag 12. september kl. 12.00 – 20.00
 • Mandag 13. september kl. 10.00 – 21.00

Er du smittet eller har symptomer på valgdagene?

Stemmegivning på valgdagene 12. og 13. september

Velgere som har symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke møte i valglokalene, men må vente til de er symptomfrie. Det er ikke nok at du har en negativ test, så lenge du har symptomer skal du holde deg hjemme. Dette gjelder også de som er vaksinert.

Velgere som har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i isolasjon grunnet covid-19, kan søke om å avgi stemme på alternativt sted.

Fristen for å søke er mandag 13. september kl. 10.00. Ta kontakt på politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no eller på telefon 45 27 90 71.

Helse- og omsorgsinstitusjoner

Det ble gjennomført forhåndsstemming til begge valg på kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner med tilliggende omsorgsboliger i uke 33 og 34. 

Høyås sykehjem, Finstadtunet, Kråkstadtunet, Bjørkås sykehjem, Toppenhaug seniorsenter, Kolbotn omsorgsboliger, Langhus bo- og servicesenter, Greverud sykehjem, Solborg bo- og aktiviseringssenter.        

Er du i utlandet på valgdagen?

Velgere som er i utlandet på valgdagen den 13. september 2021, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som bor i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Når kan du stemme?

Forhåndsstemmeperioden utenriks starter 1. juli og avsluttes fredag 3. september.

På Svalbard og Jan Mayen er fristen for å forhåndsstemme 10. september.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 14. september kl. 17.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Hvor og hvordan kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme fra utlandet på to måter:

1. På de fleste norske utenriksstasjoner

Utenriksstasjoner kan være ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2. Med brevstemme

Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke et stemmemottak for å avgi stemme, kan du stemme med brev. Du trenger blanke ark og tre konvolutter.

Slik stemmer du med brev:

1. Bruk ett blankt ark for hvert valg og skriv:

 • hvilket valg det gjelder: Stortingsvalget 2021 i Nordre Follo kommune
  eller Sametingsvalget 2021 i Nordre Follo kommune
 • navnet på partiet du ønsker å stemme på

Legg arket i en konvolutt og lim den igjen.

2. Legg denne konvolutten i en ny konvolutt, kalt omslagskonvolutt. Utenpå denne skriver du:

 • Til valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 3010, NO-1402 Ski, Norway
 • Sted og dato
 • Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn)
 • fødselsdato og personnummer (11 siffer)
 • din siste adresse i Norge (registrert i folkeregisteret)
 • underskrift – bruk signatur

Hvis du har vært bosatt i utlandet i mer enn ti år, må du samtidig søke om å bli innført i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du stemmer.
Du enten skrive på et nytt ark eller utenpå omslagskonvolutten:
«Jeg søker herved om innføring i manntallet i den kommunen i Norge der jeg sist var folkeregisterført som bosatt. Jeg forsikrer at jeg er norsk statsborger.»

Ta kopi av godkjent legitimasjon med bilde og fødselsdato, bruk helst pass. Legitimasjonen må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

3. Legg kopi av legitimasjonen og omslagskonvolutten i en tredje konvolutt og send den til:

Valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 3010, NO-1402 Ski, Norway

Husk å sette på frimerke.

Valgkort 

Valgdirektoratet sender ut valgkort i begynnelsen av august. Valgkortet er utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgerens bostedsadresse pr. 30. juni 2021. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

I år vil de fleste få digitalt valgkort. Les mer om det på valgdirektoratets nettside

Alle må ha med legitimasjon med bilde for å få avgitt stemme. Du trenger ikke valgkort for å stemme, men det sparer deg for tid i valglokalet. 

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon med bilde når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort eller å oppgi navn og fødselsdato.

Eksempler på godkjent legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. 

Det kan gjøres unntak for fremvisning av legitimasjon for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner. 

Les mer på valgdirektoratets nettside. 

 

Valglister 

Se oversikt over partienes lister til valget på valgdirektoratets nettside. 

Hvem kan stemme ved Stortingsvalget og Sametingsvalget?

 • Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Sametingsvalget 

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen, har stemmerett ved valg til Sametinget.

Står du i manntallet? 

Manntallet til stortingsvalget og sametingsvalget er lagt ut til offentlig ettersyn på innbyggertorget i Nordre Follo rådhus og i biblioteket i Kolben kulturhus.
Manntallet er basert på folkeregisterets opplysninger om bostedsadresse per 30. juni 2021. Søknad om retting eller innføring i manntallet, må være kommet til valgstyret innen 14. september kl. 17.00.

Søknadsskjema

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Velgere som ikke har vært bosatt i Norge de siste ti årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet. Søknaden skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger.

Søknadsskjema

Søknaden kan skrives i eget brev som sendes samtidig med valgstemmen. Hvis du skal levere stemme i utlandet, kan du benytte et eget søknadsskjema som blir trykket på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks.
Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke søke om innføring i manntallet.

Sametingsvalget 2021

Nordre Follo kommune tilhører Sør-Norge valgkrets. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget på samme steder og til samme tider som til stortingsvalget. Du kan også stemme på valgdagene i alle kretsene i kommunen.  

Les mer om Sametingsvalget

Sametingets valgmanntall

Personer som har fylt 18 år, eller fyller 18 år i løpet av kalenderåret, og som oppfyller vilkårene i sameloven § 2-6, skal registreres i Sametingets valgmanntall.

Stemmeberettigede samer som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de er folkeregisterført som bosatt den 30. juni i 2021. Dette gjelder bare hvis vedkommende er registrert som innført i manntallet i løpet av de siste ti årene før valgdagen.

Utenlandsboende norske samer som ikke oppfyller disse vilkårene, må søke om å bli innført i valgmanntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at søkeren fortsatt er norsk statsborger hvis  vedkommende ikke har vært registrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen.

Samer som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Hvis de aldri har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de føres inn i valgmanntallet i Oslo. Ønsker du å søke om innføring i manntallet, må søknaden sendes Folkeregisteret senest 30. juni.

Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger som er nødvendige for å utarbeide valgmanntallet.

Utleggingsmanntallet for sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn i midten av juli.

Søknadsskjema

 

Mer informasjon

Se valg.no