Skadedyr

Kort fortalt

Skadedyr skal bekjempes effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø.

Hva regnes som skadedyr?

Med skadedyr mener vi insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan gi sykdom eller føre til materiell skade. 

Informasjon om skadedyr

Råd for å forebygge mus og rotter

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har god tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul.

Fjern all tilgang på mat

 • Fjern all nedfallsfrukt.
 • Ikke gi katter og hunder mat ute.
 • Vær oppmerksom hvis du har kaniner. De kan tiltrekke seg rotter pga. matrester og at kaniner ikke fordøyer maten skikkelig. Hundeavføring er også rottemat.
 • Pass på at barn ikke legger igjen matrester der de leker. 
 • Sørg for at søppeldunker og søppelrom er lukket.
 • Hold grillen ren for fett og matrester. 

Mating av fugler

Ikke gi fugler mat på bakken eller fuglebrett. Rotter kan komme seg opp på fuglebrettet.

Bruk egnede fôrinnretninger som hindrer søl. Kokosnøtter, fett og meiseboller er bra. De varer lenger og gir lite avfall.

Grundig renhold reduserer faren for smitte. Frøskall fra solsikke og annet matavfall må legges i grønn matavfallspose eller rottesikker kompostbeholder.

Svaner og ender klarer seg stort sett uten vår hjelp, men det kan være hyggelig å mate dem. Pass på fjerne mat som ikke er spist opp. 

Sikre huset og rydd i hagen

 • Hold det ryddig rundt huset og i garasjen. 
 • Fjern vedstabler, stabler med bildekk, plankehauger, paller, esker og diverse typer avfall som kan være gjemmesteder for gnagere.
 • Fjern høy vegetasjon, busker og trær som står for tett inntil husveggen.
 • Vær oppmerksom på steingjerder, et ypperlig gjemmested.
 • Fjern åpne komposthauger.
 • Kjøkkenavfall, spesielt kjøtt- og fiskeavfall, kan trekke til seg rotter, fugler, fluer og andre dyr i en åpen kompost. Kjøkkenavfall må derfor komposteres i lukket og isolert kompostbeholder.
  Les mer om kompostering i håndbok fra Naturvernforbundet
 • Bruk nett eller gitter foran vinduer og lufteluker og tett sprekker i huset. Overgangen mellom grunnmur og husvegg/kledning er ofte utsatt. Her kan du tette med musebørste/musebånd. 
 • Vær oppmerksom på klatreplanter langs veggen. Rotter benytter disse til å komme seg opp på taket og gnage seg inn i huset under taksteinene.
 • Lukk lokket på toaletter som sjelden blir brukt. 
 • Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over sluk i kjelleren.

Husk fett-vett

Ikke kast matfett og matrester i vasken eller do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rotter. Du kan for eksempel avkjøle fettet og kaste det i matavfallet. Les mer på fettvett.no og dovett.no.

Ansvar

Huseier/beboer har plikt til å holde eiendommen fri for rotter. Vedkommende skal sørge for  nødvendige tiltak for å forebygge skadedyr og utrydde/bekjempe dem hvis de dukker opp, jf. Forskrift om skadedyrbekjempelse § 2-1.

Hva gjør kommunen for å unngå rotter i avløpet?

Kommunen bekjemper rotter i det kommunale avløpsnettet, og benytter fagfolk til å vurdere tiltak. Vi benytter blant annet flere elektroniske feller, såkalte Wisetrap. Rottene som går i fellen blir drept momentant, og deretter skylt videre ut i kloakken.

Klage på skadedyr

Innbyggere kan klage på enkelte skadedyrproblemer til kommunen. Du kan ikke klage på skadedyr på egen eiendom, med mindre problemet åpenbart skyldes en naboeiendom.

Alle som eier eller bruker en eiendom har plikt til å forebygge og bekjempe skadedyr. Hvis det er skadedyr på din eiendom anbefaler vi at du kontakter et skadedyrfirma.

Hva kan du klage på? 

For klager på rotter i avløp, kontakt vann og avløp. Hvis du mistenker rotter eller andre skadedyr inne på et serveringssted må du kontakte Mattilsynet

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse. Eksempler på forhold du kan klage på er

 • skadedyr som kommer inn til deg fra naboleilighet.
 • veggedyr, kakerlakker eller andre insekter på et overnattingssted du har vært på. 
 • store mengder rotter eller andre skadedyr som skyldes at noen gir dem mat.   

Hvis du har et skadedyrproblem som skyldes en privatperson, bør du prøve snakke med vedkommende før du sender klage til kommunen.  

Slik klager du

Du kan ringe til oss for å diskutere saken, men du må sende skriftlig klage. Bruk det digitale skjemaet nedenfor.

Klager - miljørettet helsevern

Du kan også sende brev i posten til: 

Nordre Follo kommune 
Samfunnsmedisinsk enhet ved Miljørettet helsevern  
Postboks 3010  
1402 Ski

Pass på at klagen ikke inneholder personsensitive opplysninger. Din henvendelse kan i utgangspunktet ikke være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss hvis du har spørsmål om dette.

Hva skjer med klagen? 

Vi vurderer først om saken faller inn under vårt ansvarsområde og om vi har ressurser til å behandle den. Kommunen får mange klager og prioriterer sakene etter alvorlighetsgrad. Vi prioriterer saker som kan berøre mange, for eksempel skadedyr på overnattingssteder. Du vil uansett få et svar innen fire uker. Hvis vi behandler saken, tar vi først kontakt med den som har ansvar for å forebygge eller utrydde skadedyrene. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan pålegge at skadedyr må utryddes innen en frist. Vi kan for eksempel gi pålegg om å tette bygg, fjerne tilgang til mat eller å utrydde skadedyrene.  

Klage på skadedyrfirma

I Nordre Follo kommune er det miljørettet helsevern som fører tilsyn med skadedyrfirma. Vi kan blant annet føre tilsyn med at de ansatte har nødvendig godkjenning, at firmaene bruker riktige bekjempelsesmetoder og midler, gir nabovarsel til berørte og fører protokoll.

Les mer om tilsyn på nettsiden til FHI

Vi oppfordrer innbyggerne til å si fra til oss hvis du mener et skadedyrfirma gjør noe feil. 

Hva kan du klage på?

Du kan for eksempel klage hvis skadedyrbekjempelsen kan ha ført til skader på helse, hygiene, miljø eller sikkerhet. Reglene finner du i forskrift om skadedyrbekjempelse og anbefalingene i Folkehelseinstituttets skadedyrveileder. 

Slik klager du

Du kan ringe oss for å drøfte saken, men du må sende skriftlig klage. Bruk det digitale skjemaet nedenfor. 

Klager - miljørettet helsevern 

Du kan også sende brev i posten til: 

Nordre Follo kommune  
Samfunnsmedisinsk enhet ved Miljørettet helsevern
Postboks 3010
1402 Ski

Pass på at klagen ikke inneholder personsensitive opplysninger. Din henvendelse kan i utgangspunktet ikke være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss hvis du har spørsmål om dette.

Vi vurderer først om saken faller inn under vårt ansvarsområde og om vi har ressurser til å behandle den. Kommunen får mange klager og prioriterer sakene etter alvorlighetsgrad. Vi prioriterer saker som kan berøre mange, for eksempel skadedyrbekjempelse i barnehager, skoler og overnattingssteder. Du vil uansett få et svar innen tre uker. 

Godkjenning av skadedyrfirma

Folkehelseinstituttet godkjenner skadedyrbekjempere. Det er bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse. Skadedyrbekjempere kan benytte ikke-godkjente personer som medhjelpere, men kan ikke overlate ansvaret for tiltak til medhjelperen. 

Meldeplikt for bruk av gassingsprodukter

Enkelte gassingsprodukter er i utgangspunktet forbudt. Hvis slike produkter likevel må benyttes, skal  skadedyrfirmaet melde fra på forhånd.

Hvilke produkter er det meldeplikt for?

Det er i utgangspunktet forbudt å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Hvis slike produkter brukes skal miljørettet helsevern ha beskjed. Vi fører tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Privatpersoner har ikke lov til å bruke gassingsproduktene som er nevnt over. Kun godkjente skadedyrbekjempere med tilleggskurs kan bruke produktene. Personer uten godkjenning kan delta som medhjelpere.

Hvordan sender du melding?

Skadedyrbekjemperen må melde fra til Nordre Follo kommune ved miljørettet helsevern
Send brev i posten hvis meldingen inneholder taushetsbelagte opplysninger. Adressen er

Nordre Follo kommune 
Samfunnsmedisinsk enhet ved Miljørettet helsevern
Postboks 3010
1402 Ski

Skadedyrfirmaet må varsle naboer og andre som kan bli berørt av skadedyrbekjempelsen, jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-4. 

Meldingen skal være en skriftlig vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet ved skadedyrbekjempelsen. Meldingen skal også inneholde kopi av nabovarsel.

Skadedyrbekjemperen må sende meldingen senest tre uker før produktene skal benyttes. Denne fristen gjelder ikke hvis vi har gitt pålegg om slik skadedyrbekjempelse, eller ved hastevedtak.

Senest tre uker etterat arbeidet er gjennomført skal skadedyrbekjemperen gi ny melding til kommunen om at tiltaket er gjennomført, og om resultatet av tiltaket.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern

Telefon: 45 39 37 71