Samfunnsmedisiner

Kort fortalt

  • Samfunnsmedisinere jobber med helsetilstanden i befolkningen og miljøet og samfunnsforholdene de lever i.
  • Samfunnsmedsinerne er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Hva gjør samfunnsmedisinere? 

De viktigste arbeidsoppgavene innen samfunnsmedisinen er:

  • overvåkning og analyse av helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan påvirke helsetilstanden positivt og negativt
  • overvåkning og analyse av helsetjenesten på alle forvaltningsnivåer
  • planlegging, gjennomføring, evaluering og kvalitetssikring av tiltak i egen og andre sektorer for å bedre helsetilstanden og forebygge sykdom.
  • tilsyn med tjenesteytingen og ledelse av helsetjenester faller også til dels innenfor samfunnsmedisinens virksomhetsområde

Samfunnsmedisinere er medisinskfaglig rådgiver i kommunen. De jobber ikke med å behandle pasienter eller svare på individuelle henvendelser. 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Det er statsforvalteren som er klageinstans og tilsynsmyndighet for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten.

Du kan også be pasient- og brukerombudet i ditt område om informasjon, råd, veiledning og hjelp i møte med helsetjenesten eller statsforvalteren.

Les om hvordan du kan klage på statsforvalterens nettside

Samfunnsmedisinere i Nordre Follo 

Samfunnsmedsinerne er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Nordre Follo kommune har tre samfunnsmedisinere:

  • Geir Jentoft Korsmo
  • Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
  • Monica Biermann

De kan kontaktes på felles epostadresse kommuneoverlegen