Temaplaner

Kort fortalt

Temaplaner og strategier som danner faglige grunnlag for administrative og politiske vedtak. 

Alkoholpolitisk handlingsplan

Gjennom alkoholpolitisk handlingsplan skal kommunen legge til rette for en helhetlig og samlet alkoholpolitikk, samt en forutsigbar saksbehandling. Planen er retningsgivende for saker til politisk behandling og for administrative avgjørelser vedrørende salgs- og skjenkebevillinger.

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien er en av kommunens overordnede strategier og ett av flere strategiske virkemidler for ledelsen. Den skal bidra til at kommunen når sine mål i perioden. Strategien gjelder for alle deler av organisasjonen og alle typer anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens verdi. 

Anskaffelsesstrategi 2021 -24

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien bygger på målene i kommuneplanen og beskriver retning for ønsket utvikling. Ved å ivareta arbeidsgiverrollen på en god måte skal vi bidra til effektiv tjenesteyting og tjenester med god kvalitet. Nordre Follo skal være en  kommune hvor det er godt å bo, leve og arbeide.

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Fellesnemnda våren 2018. Kommunen er opptatt av å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Eierskapsmelding 

Eierskapsmelding 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 13. mai 2020. Kommuneloven fastslår at kommunestyret minst én gang per valgperiode skal vedta en eierskapsmelding. Meldingen skal blant annet gi oversikt over interkommunale samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.

Funksjons- og designplan Ski sentrum

For å oppnå en helhetlig utvikling av fellesarealene ble det vedtatt en egen funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum 2. mai 2018.

Målet med planen er å synliggjøre hvordan offentlige og private aktører som utvikler Skis byrom bør prioritere arealer til gående og syklende, gode oppholdssoner og møbleringssoner, varelevering, belysning, overvannshåndtering, vegetasjon, korttidsparkering og sykkelparkering.

Planen er veiledende, men ikke juridisk bindende. Den skal fungere som et viktig grunnlag for detaljreguleringsplaner i Ski sentrum.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Planen har tre likestilte mål som utfyller hverandre: 

 • Stimulere til fysisk aktivitet.
 • Tilrettelegge for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
 • Bidra til kunnskap, formidling og samhandling.

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020-2030

Handlingsplan demokrati for barn og unge

Barn og unge har rett til å medvirke i saker som gjelder dem. Dette er nedfelt i Grunnlovens §104. Selv om de har denne rettigheten, er det ikke alltid de blir spurt eller at det blir tilrettelagt for god medvirkning. Dette ønsker Nordre Follo kommune å gjøre noe med.  

Det ble i 2020/2021 laget en demokratimelding som avdekket en rekke mangler i barns muligheter til å medvirke. Derfor besluttet kommunestyret at det skulle lages en handlingsplan som skal hjelpe oss å gjøre det bedre. Handlingsplanen ble laget i tett samarbeid med valgfagsklassen «Demokrati i praksis» ved Hellerasten skole, og innholdet i planen er basert på innspill fra barn og unges kommunestyre. Planen inneholder barnas egne tips til voksne, og hvordan de bedre kan legge til rette for at voksne bedre kan la barn medvirke i saker som gjelder dem. Det er områdene skole, fritid, lokalsamfunnet og når du trenger ekstra støtte som er gjennomgått.

Planen har en strategi for hvordan voksne som jobber med barn kan jobbe annerledes. Denne skal nå gjøres kjent og gjennomføres. Etter innspill fra ungdomsrådet har barn og unge fått muligheten til å melde fra til utvalg for oppvekst, idrett og kultur dersom de opplever at planen ikke følges. Kommunens administrasjon vil prioritere å få til snarlige forbedringer i tråd med handlingsplanen.

Handlingsplan demokrati for barn og unge

Klima og energi

Klima- og energiplanen ble vedtatt i februar 2021. Planen beskriver dagens klimagassutslipp og setter mål for klima, både for direkte utslipp (innenfor kommunen) og for indirekte utslipp. 

Målet er å redusere 55 % av de direkte klimagassutslippene innen 2030, sammenlignet med 2009. Indirekte utslipp skal ned med 20%. 

Nordre Follo kommune som organisasjon skal redusere sine direkte utslipp med 50% innen 2025, sammenlignet med 2020.  

Temaplanen beskriver status, tiltak og oppdrag innenfor følgende innsatsområder:  

 • mobilitet og arealbruk
 • bygg, anlegg og energi
 • forbruk, gjenbruk og gjenvinning
 • landbruk
 • klimakommunikasjon og samskaping  

Temaplan for klima og energi 2021-2030

Kommunale veier 

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier. Dette innebærer blant annet å brøyte snø, strø, feie, renske grøfter, rydde siktlinjer, lappe asfalt/asfaltere samt drifte og vedlikeholde veilys.

Planen omtaler mål, utfordringer, strategier og tiltak delt inn i følgende områder:     

 • Trafikksikkerhet
 • Fremkommelighet
 • Folkehelse og miljø
 • Ressursbruk og servicenivå 

Temaplan kommunale veier 2021-2025

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien skal sikre helhet og sammenheng i kommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Den skal bidra til å øke kunnskapen om kommunens samfunnsoppdrag og roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Psykisk helse og rus

Temaplan for psykisk helse og rus angir mål og retningsvalg for kommunens arbeid som favner hele livsløpet. Samhandling
er avgjørende for å oppnå helhetlig og koordinerte tjenester, og tjenesteutviklingen skal organiseres i et bruker- og mestringsperspektiv.

Psykisk helse og rus - temaplan 2020-23 

Sykkelstrategi for Ski kommune

Sykkelstrategien ble vedtatt i juni 2019. Strategien har seks hovedmål og flere satsingsområder med forslag til konkrete tiltak der det dårlig tilrettelagt for sykkel i dag.  

Tilsynsstrategi

Kommunen fører tilsyn i byggetiltak er det plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Målet er bedre bygg og dialog med bransjen, hindre sosial dumping og sikre et anstendig arbeidsliv.

Trafikksikkerhet 

Temaplan og tiltaksplan for trafikksikkerhet skal legges til grunn for kommunens trafikksikkerhetsarbeid og prioritering av tiltak. 

Ulovlighetsoppfølging - strategi

Tilsynsstrategien er et verktøy i kommunens ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Dokumentet gir en oversikt over reglene om ulovlighetsoppfølging og en veiledning i kommunens strategier og prioriteringer. 

Visuell profil

Profilprogrammet for Nordre Follo kommune skal sikre at innbyggere, ansatte og andre som kommer i kontakt med kommunen forholder seg til en visuell identitet.

Programmet skal sørge for effektiv kommunikasjon og et enhetlig utseende på alt materiell – fra brev, brosjyrer og plakater til digitale kommunikasjonskanaler og skilt.

Planer under arbeid

Temaplan for helse og omsorg

Temaplanen skal vise kommunens strategier, mål og tiltak for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene fremover.

Forslag til temaplan for helse og omsorg lå ute på åpen høring i perioden 25. april-8. mai 2022.

Det er planlagt at kommunestyret skal vedta temaplanen høsten 2022.

Temaplan for mobilitet

Planen vil inneholde mål, satsingsområder og tiltak innenfor områdene sykkel, gange, kollektivtransport, parkering, trafikksikkerhet, tilgjengelighet/universell utforming og ny teknologi/innovative transportløsninger.

Målet er at planen skal til førstegangsbehandling i kommunestyret vinteren 2022. 

Kommunedelplan for naturmangfold

Miljødirektoratet inviterte alle landets kommuner til å delta i et pilotprosjekt i 2016. Hensikten var å la noen kommuner lage en egen kommunedelplan for naturmangfold.

Prosjektet skulle følge opp Stortingsmelding 14 (2015–2016): Natur for livet, norsk handlingsplan for naturmangfold.