Rullering av kommuneplanens arealdel

Kort fortalt

  • Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen og skal peke ut den langsiktige utviklingen i Nordre Follo. 
  • Planen består av en samfunnsdel og en arealdel.
  • Samfunnsdelen ble vedtatt i desember 2019, mens arbeidet med en ny samlet arealdel startet våren 2021 og er planlagt ferdig i 2022.
  • Arealdelen er en overordnet plan som bestemmer hvordan vi skal bruke arealene i kommunen.
  • Arbeidet med den nye arealdelen starter med et planprogram som beskriver planprosessen.
  • Du kan nå komme med innspill til planprogrammet. Fristen er 1. november 2021.
  • Alle innspill publiseres på denne siden. 

Om kommuneplanen og kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Planen skal gi føringer for den langsiktige utviklingen av samfunnet, og ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv, gjerne 10-15 år.

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Her omtaler vi hvordan vi skal bruke og/eller verne arealene i kommunen og hvordan vi skal realisere strategiene i samfunnsdelen ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge boliger, næringsvirksomhet, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut.

Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.  

Slik er planprosessen

En kommuneplanprosess (rullering) er omfattende og kan vare i flere år. Den består av følgende faser:

Utarbeide planprogram og varsle oppstart

Kommuneplanprosessen starter med et planprogram som gir rammene for planarbeidet. Planprogrammet skal inneholde mål med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger. Samtidig med behandling av forslag til planprogram skal kommunen varsle oppstart av planarbeidet. Varselet blir sendt til berørte offentlige organer og andre interesserte. Det blir kunngjort på kommunens nettsider og i lokalpressen.

Utarbeide planforslag

Etter at planarbeidet er annonsert, starter registreringer, analyser og arbeide med å utarbeide planforslag. Kommunen innhenter informasjon og analyserer muligheter og begrensninger før vi utformer et planforslag. I denne fasen er det mulig å komme med innspill.

Høring av planforslag

Når planforslaget er ferdig blir det lagt ut på høring/til offentlig ettersyn. Etter høring vil planen bli lagt fram politisk sluttbehandling. Saken inneholder vurderinger av uttalelser som har kommet inn og hvilken betydning disse er tillagt. Dokumentet oppsummerer og kommenterer også innspillene fra medvirkningen og sier noe om hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.

Vedtak

Kommunestyret vedtar kommuneplanens nye arealdel. Planen blir kunngjort og publisert på kommunens nettsider.   

Medvirkning

Medvirkning betyr at du får muligheten til å komme med innspill og synspunkter. Disse blir vurdert i det videre arbeidet med planen, som til slutt legges fram til politisk behandling. Den nye arealdelen av kommuneplanen skal vedtas av kommunestyret.

Forslag til planprogram - høringsfrist 1. november 2021 

Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel er for tiden på høring. Frist for innspill er 1. november 2021.

1. november er også fristen hvis du ønsker å komme med forslag til endret arealbruk eller nye utbyggingsområder. Se alle innspillene som har kommet inn lenger ned på siden. 

Dokumenter på høring

Medvirkning i høringsperioden    

Det ble holdt et digitalt informasjonsmøte 15. september 2021. Se presentasjonen fra møtet:  Rullering av kommuneplanens arealdel

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte fagsjef for samfunnsplanlegging, Anne Holten, telefon 41 61 07 51. 

Viktige bygninger eller bygningsmiljøer 

Kjenner du til historisk viktige bygninger eller bygningsmiljøer vi bør ta vare på som en del av Nordre Follos kulturarv? I forbindelse med kommuneplanrulleringen som starter opp nå, ønsker vi innspill om kulturminner i kommunen vår. I denne runden skal vi ha et særlig fokus på verdifulle bygninger og bygningsmiljøer fra 1900-tallet. Dette kan være bygninger med en spesiell arkitektur. historisk betydningsfulle steder. godt bevarte bygningsmiljøer med helhetlig og særpreget arkitektur.   Når vi har fått innspillene, vil vi ta kontakt med eiere og interessenter og gjennomgå eventuelle forslag.

Send forslag innen 1. november 2021 til Postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski. Merk forslagene sak 21/13380.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat med oss om kulturminnevern i kommuneplanen kan du kontakte Jon Fjellstad, telefon 66 81 99 45.   

Innspill til forslaget

Kontaktinformasjon

Fagsjef for samfunnsplanlegging Anne Holten

Telefon 41 61 07 51