Rullering av kommuneplanens arealdel

Kort fortalt

  • Arealdelen er en overordnet plan som bestemmer hvordan vi skal bruke arealene i kommunen.
  • Kommunen skal lage ny arealdel som er planlagt ferdig i 2023. 
  • Vi arrangerer åpne folkemøter i mars 2022 der innbyggere kan få informasjon og gi innspill. Se oversikt over tid og sted under "medvirkning". 
  • Formannskapet vedtok 9. februar 2022 planprogram for arbeidet.  

Om kommuneplanen og kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Planen skal gi føringer for den langsiktige utviklingen av samfunnet, og ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv, gjerne 10-15 år.

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Her omtaler vi hvordan vi skal bruke og/eller verne arealene i kommunen og hvordan vi skal realisere strategiene i samfunnsdelen ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge boliger, næringsvirksomhet, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut.

Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.  

Slik er planprosessen

En kommuneplanprosess (rullering) er omfattende og kan vare i flere år. Den består av følgende faser:

Utarbeide planprogram og varsle oppstart

Kommuneplanprosessen starter med et planprogram som gir rammene for planarbeidet. Planprogrammet skal inneholde mål med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger.

Samtidig med behandling av forslag til planprogram skal kommunen varsle oppstart av planarbeidet. Varselet blir sendt til berørte offentlige organer og andre interesserte. Det blir kunngjort på kommunens nettsider og i lokalpressen.

Utarbeide planforslag

Etter at planarbeidet er annonsert, starter registreringer, analyser og arbeide med å utarbeide planforslag. Kommunen innhenter informasjon og analyserer muligheter og begrensninger før vi utformer et planforslag. I denne fasen er det mulig å komme med innspill.

Høring av planforslag

Når planforslaget er ferdig blir det lagt ut på høring/til offentlig ettersyn. Etter høring vil planen bli lagt fram politisk sluttbehandling. Saken inneholder vurderinger av uttalelser som har kommet inn og hvilken betydning disse er tillagt. Dokumentet oppsummerer og kommenterer også innspillene fra medvirkningen og sier noe om hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.

Vedtak

Kommunestyret vedtar kommuneplanens nye arealdel. Planen blir kunngjort og publisert på kommunens nettsider.   

Medvirkning

Medvirkning betyr at du får muligheten til å komme med innspill og synspunkter. Disse blir vurdert i det videre arbeidet med planen, som til slutt legges fram til politisk behandling. Den nye arealdelen av kommuneplanen skal vedtas av kommunestyret.

I mars 2022 arrangerer vi åpne plankontor en rekke steder i kommunen. Der vil administrasjonen informere om planarbeidet og lytte til innspill og lokal kunnskap. Du kan få informasjon og snakke med en saksbehandler fra kommunen.

Du treffer oss på følgende tid og sted: 

  • Kolbotn: 9. mars kl 18. 00 i kommunestyresalen i gamle Oppegård rådhus
  • Siggerud: 15. mars kl 18.00 på Siggerud skole
  • Kråkstad/Skotbu: 17. mars kl 18.30 på Kråkstad samfunnshus
  • Langhus/Vevelstad: 28. mars kl 18.00 på Haugjordet ungdomsskole
  • Myrvoll: 31. mars kl 18.00 Fjelltun, Myrvoll Vel
  • Ski: tid og sted annonseres senere

Planprogram 

9. februar 2022 vedtok formannskapet et planprogram for arbeidet og hvilke forslag til endring av arealformål som skal utredes videre.

Les planprogrammet (pdf)

Innsendte forslag til endring av arealformål og forslagene som skal vurderes videre finner du ved å gå inn i kartløsningen.  

Se også sakspapirene fra formannskapsmøtet: 

Saksprotokoll sak 21/11209-99

Saksprotokoll sak 21/11209-100

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel

Plan for kommunikasjon og medvirkning

Høringsuttalelser til planprogrammet og videre planarbeid

Høringsuttalelser til områder som skal vurderes på nytt

Innspill til endring av arealformål - alle skjemaer

Vurdering av arealinnspill Tandbergåsen

Se alle sakspapirer fra formannskapsmøtet her.

Forslag og høring

Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel var på høring høsten 2021. 1. november var også fristen for å komme med forslag til endret arealbruk eller nye utbyggingsområder. Se alle innspillene som har kommet inn lenger ned på siden. 

Det ble holdt et digitalt informasjonsmøte 15. september 2021. Se presentasjonen fra møtet:  Rullering av kommuneplanens arealdel

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte fagsjef for samfunnsplanlegging, Anne Holten, telefon 41 61 07 51. 

Innspill til forslaget

Kontaktinformasjon

Fagsjef for samfunnsplanlegging Anne Holten

Telefon 41 61 07 51