Kommuneplan

Kort fortalt

  • Kommuneplanen er en overordnet plan, som inneholder mål og retning for kommunens utvikling. 
  • Planen består av en samfunnsdel og en arealdel og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplan for Nordre Follo

Nordre Follo kommunestyre vedtok i desember 2019 at kommuneplanens samfunnsdel skal være styrende for den nye kommunen. Våren 2019 ble samfunnsdelen vedtatt av kommunestyrene i Ski og Oppegård. Kommuneplanens arealdel for henholdsvis Ski og Oppegård gjelder for hvert sitt geografiske område til kommunestyret vedtar en ny revidert plan for hele kommunen.

Arbeidet med en revidert arealdel i kommuneplanen startet våren 2021 og er planlagt ferdigstilt i 2023. De to arealdelene bygger på felles arealstrategier og prinsipper for utbygging, og i all hovedsak felles planbestemmelser. Dette gjør at de to delplanene er hensiktsmessige styringsverktøy for folkevalgte og administrasjonen i Nordre Follo kommune inntil ny plan er vedtatt.

Ny arealdel i kommuneplanen

Arbeidet med en revidert arealdel i kommuneplanen startet våren 2021 og er planlagt ferdigstilt i 2023.

Les om ny arealdel på denne siden.  

Plandokumentene

Den vedtatte planen består av tre deler, en samfunnsdel for Nordre Follo som peker ut satsingsområder og to arealdeler, en for Ski og en for Oppegård. De gir rammer for videre utbygging og bevaring av grønne områder. Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser.

En grønnere plan

Samfunnsdelen viser vei mot en kommune som skal være nær og nyskapende. Planen peker ut fire satsingsområder:

  • Sammen for en ny kommune
  • Trygg oppvekst
  • Aktiv hele livet
  • Byvekst med grønne kvaliteter

Skal vi nå målene som er knyttet til disse områdene må både kommunen, innbyggere, frivilligheten og næringslivet bidra.  

Bygger tett rundt kollektivknutepunktene

Kommuneplanen for Nordre Follo følger opp mål og føringer gitt i den regionale planen for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus. Det betyr at vi bygger bymessig og tett rundt kollektivknutepunkt.

Slik skaper vi byliv og gangavstand til daglige gjøremål, reduserer behovet for bilbruk og utnytter den økte kapasiteten på jernbanen når Follobanen åpner. Størst blir utbyggingen nær Ski sentrum, sentralt på Langhus, på Kolbotn og Myrvoll – i tråd med planer som allerede er vedtatt og i ferd med å bli gjennomført.

I tillegg til allerede vedtatte planer, åpner kommuneplanen også for ytterligere fortetting rundt kollektivknutepunktene. Planen åpner for mindre fortettingsprosjekter ved Langhus stasjon og på Vardåsen vest for Ski sykehus. Det er også åpnet for en mindre utvidelse av eksisterende fortettingsområde på Skorhaugåsen sentralt i Ski.

I tillegg er det lagt inn to nye utbyggingsområder – Røis på Skotbu og Østreng/Skolehagen nord sentralt på Langhus. Kommuneplanen legger opp til at vi skal bygge mer konsentrert enn tidligere. På den måten reduserer vi nedbyggingen av grønne områder.  

Boliger på tidligere næringsområde

Planen åpner videre for boliger på dagens næringsområder på Fløysbonn, sør på Mastemyr og ved Rosenholm Campus/Li gård. Her skal tettheten være lavere enn i områdene rundt jernbanestasjonene, og boligområdene vil bli særlig attraktive for barnefamilier. Planen åpner også for gradvis transformasjon fra næringsområde til boligområde på deler av Berghagan.

Jonsurdåsen–Bråten–Slora, Svartskog og Rikeåsen 

Hele utbyggingsområdet på Svartskog (1400 dekar) er tatt ut av kommuneplanen. Etter høringsfasen valgte kommunestyret i Oppegård også å ta ut utbyggingsområder på Rikeåsen og i Dalsveien, og redusere områder på Ødegården skog.

Ca. 740 dekar som i tidligere planer for Ski kommune har ligget som utbyggingsformål, har blitt grønne områder i den nye planen. Hele utbyggingsområdet Jonsrudåsen–Bråten–Slora på Langhus er tatt ut av kommuneplanen. Kommunestyret i Ski valgte også å ta ut et fremtidig utbyggingsområde ved Mørk på Skotbu som kommer i konflikt med nullvisjonen om tap av matjord, og vedtok et nytt friområde ved Holen – St. Hansveien rett sør for Hebekk skole.

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål ligger til grunn for den nye kommuneplanen. Nordre Follo kommune skal ta miljøansvar og være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet.

Om kommuneplanen

I tråd med plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha et 12 års perspektiv, og kommunen skal vurdere behovet for å rullere planen i hver valgperiode. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser er juridisk bindende. Planen blir fulgt opp gjennom årlige handlingsprogram og økonomiplan/budsjett.

Planstrategi og planprogram

I forkant av kommuneplanen lager kommunen en planstrategi der vi ser på utviklingstrekk, utfordringer og planbehov. Planprogram for kommuneplanen blir laget i tråd med planstrategien. Planprogrammet skal inneholde målet med planarbeidet, frister og opplegg for medvirkning.

Kontaktinformasjon

Fagsjef for samfunnsplanlegging Anne Holten

Telefon 41 61 07 51