Planer og strategier under arbeid

Kort fortalt

Planer og strategier som er under arbeid, på høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for naturmangfold

Miljødirektoratet inviterte alle landets kommuner til å delta i et pilotprosjekt i 2016. Hensikten var å la noen kommuner lage en egen kommunedelplan for naturmangfold.

Kommunedelplan for naturmangfold har vært gjennom førstegangsbehandling og har vært på høring. Planen vil bli andregangsbehandlet høsten 2022.

Prosjektet skulle følge opp Stortingsmelding 14 (2015–2016): Natur for livet, norsk handlingsplan for naturmangfold.  

Kommuneplan for Nordre Follo

Arbeidet med en revidert arealdel i kommuneplanen startet våren 2021 og er planlagt ferdigstilt i 2023. 

Les om ny arealdel i kommuneplanen her

Her finner du mer informasjon om kommuneplanen og plandokumentene.