Status for nedgraving av høyspentledning gjennom Finstad - Ski vest

Høyspentledningen som går gjennom Finstad- Ski vest skal graves ned som planlagt, men arbeidet blir ikke klart til Magasinparken ungdomsskole står ferdig i 2025.
Høyspent Magasinparken

Det kommer fram i Rammesak 2024 – 2027, som skal til politisk behandling i juni. Se politisk sak: Rammesak 2023 - 2027 

Høyspent og tursti langs Finstadbekken

I 2020 vedtok kommunestyret detaljreguleringsplan for Ski Vest ungdomsskole, som nå har navnet Magasinparken ungdomsskole. I planen ble det blant annet bestemt at arbeidet med planlegging og snarlig nedgraving av høyspent skal tas opp igjen og følges opp videre i egen prosess. Det samme gjelder etablering av turdrag langs Finstadbekken.

Det ble også besluttet at kommunedirektøren skulle gå i forhandlinger med aktuelle utbyggere innenfor områdeplanen for Ski Vest for å sikre medfinansiering.

 

Utbyggingsavtaler må på plass først 

Det jobbes nå med oppfølging av disse vedtakene, men av flere grunner vil ikke nedgraving av høyspentledning i området skje så raskt at det blir ferdig til Magasinparken ungdomsskole tas i bruk i 2025.
 

Kommunen arbeider med kablingen på samme måte som ved andre tiltak der flere utbyggere skal bidra økonomisk. Vi kan realisere når vi har fått inn tilstrekkelig med midler.

Kommunen har ikke økonomi til å forplikte seg til å finansiere nedgravingen, og det er for tidlig å innhente midler fra private aktører. Her må vi først inngå utbyggingsavtaler med de ulike utbyggingsaktørene etter at reguleringsplanene deres er vedtatt.

God dialog med utbyggere

Nedgraving av høyspent, omlegging av Finstad-bekken (gangvei/turdrag) bør ses under ett.

- Vi kan ikke per nå si når vi forventer at dette arbeidet kan settes i gang. Dette avhenger av boligmarkedet, når utbyggingsavtaler er på plass, og kommunens økonomi videre. Vi har god dialog med utbyggerne i området, og ser positivt på å få til avtaler med dem etter hvert, sier kommunalsjef for Eiendom, bydrift og samfunn, Monica Lysebo.

Blir ikke realisert like fort som vi ønsket

- Vi forstår godt at spesielt naboer og andre brukere av området har ønsket seg at nedgraving av høyspent skal skje så raskt som mulig – og ikke minst være klart til Magasinparken ungdomsskole tas i bruk. Alle vedtatte planer for området jobbes med og skal realiseres, men arbeidet med nedgraving av høyspenten blir altså ikke klart like raskt som vi hadde ønsket og sett for oss, sier Monica Lysebo.

Skolen som nå er under bygging blir plassert slik at alle sikkerhetsmessige aspekter blir ivaretatt selv med dagens luftstrekk.

 

Sist endret: 30.05.2023