Nå kan du gi innspill til reguleringsplanforslaget for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg

Velkommen til åpent informasjonsmøte om planen torsdag 8. juni kl. 18.00 – 19.00 på rådhuset i Ski.
Dalsbekken VA illustrasjon planforslag

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fremføring av ny selvfallsledning og avvikling av Haugbro pumpestasjon, samt sikre og ivareta rigg- og anleggsområder og adkomst til disse samtidig som man ivaretar viktige natur- kultur- og friluftsverdier i området. Det skal også sikres videre drift og vedlikehold av VA-ledninger.  

Åpent informasjonsmøte for interesserte holdes torsdag 8. juni kl. 18.00 – 19.00 på Nordre Follo rådhus i Ski. Velkommen!

Du kan si din mening

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Merk innspillet med saksnummer PLAN-22/00175.

Fristen for innspill er 26. juni 2023.  

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.  

Les mer om detaljreguleringsplanforslaget for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Tessa Barnett på tessa.barnett@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 12.05.2023