Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Fløysbonn ungdomsskole

Nå starter planarbeidet for Fløysbonn ungdomsskole, Holbergs vei 41 på Sofiemyr. Forslagsstiller er Nordre Follo kommune. Plankonsulent er Arkitema AS.
illustrasjon til planside for planarbeidet med Fløysbonn ungdomsskole

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å oppgradere og utvide Fløysbonn ungdomsskole. Fløysbonn ungdomsskole skal utvides fra fem paralleller med cirka 300 elever til å ha kapasitet til seks til ni paralleller.

Planarbeidet vil synliggjøre en mulig etappevis utbygging av skolen. Som en del av dette vil også større og oppgraderte uteoppholdsarealer bli vurdert. Planen vil også vurdere ulike løsninger for adkomster, parkering og varelevering.

Det smale arealet i nord tas med for å sikre nok arealer til å etablere en ishockeybane.    

Varsel om oppstart

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».

Prosessen hittil

Avdeling for byggeprosjekt hadde oppstartsmøte med kommunens planavdeling 22.05.2023. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Beslutning om planoppstart».  

Merknader til planarbeidet sendes på e-post til sifm@arkitema.com.  

Frist for innspill er 11. august 2023.      

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.  

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.  

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring.

I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisens nettutgave og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.    

Kontaktinformasjon

Simon Friis Mortensen fra Arkitema AS  kan nås på sifm@arkitema.com eller +47 451 83 031. Han kan svare på spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen.

Sist endret: 02.08.2023