Elevundersøkelsen i Nordre Follo skoleåret 2022-2023

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2022. På 7. og 10. trinn ligger resultatet over eller likt som landsgjennomsnittet i de fleste kategoriene.

- Undersøkelsen forteller oss hvordan elevene opplever skoledagen sin, knyttet til læring og trivsel. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å analysere og utvikle elevenes skolemiljø på den enkelte skole, sier områdeleder for skole, Katti Anker Teisberg.

- Tallene for mobbing i Nordre Follo er lavere enn snittet i landet, men sammenlignet med fjorårets tall har det dessverre vært en negativ utvikling både i Nordre Follo og landet for øvrig. Vi er opptatt av hver eneste elev som opplever skoledagen vanskelig eller utrygg og skal jobbe systematisk og målrettet med resultatene for best mulig utvikling på alle skolene i kommunen, sier Katti Anker Teisberg.    

Resultater på 7. og 10. trinn

Eleven på 7. trinn svarer at de trives godt på skolen (snitt Nordre Follo 4,2 - snitt landet 4,1), at de er motiverte (snitt Nordre Follo 3,7 – snitt landet 3,5) og at de opplever mestring (snitt Nordre Follo 4,0 – snitt landet 3,9). Det er positivt at 7. trinn viser fremgang på flere områder sammenlignet med resultatene i fjor.

Elevene på 10. trinn svarer også at de trives godt på skolen (snitt Nordre Follo 4,2 - snitt landet 4,1), at det er god læringskultur (snitt Nordre Follo 3,8 – snitt landet 3,7) og at de får faglige utfordringer (snitt Nordre Follo og landet 4,2).  

Mobbetall

Tallene for mobbing i Nordre Follo er lavere enn snittet i landet, 7. trinn (Nordre Follo 7,3 % - landet 9,9 %) og 10. trinn (Nordre Follo 4,7 % - landet 7,4 %). Sammenlignet med fjorårets tall har det dessverre vært en negativ utvikling både i Nordre Follo og landet for øvrig. På 7. trinn er det en økning på ca. to prosentpoeng. På 10. trinn er økningen i Nordre Follo på 0,6 prosentpoeng mot 1,7 prosentpoeng nasjonalt.  

- Det er alvorlig at skolemiljøet ikke oppleves som trygt og godt. Denne informasjonen vil kommunen og skolene bruke i sitt videre arbeid sammen med elever og foreldrene. Resultatene viser at trygt og godt skolemiljø ikke bare kan være et «satsningsområde», men noe vi må satse på hele tiden, hver eneste dag, sier områdeleder for skole, Katti Anker Teisberg.  

Framgang på flere indikatorer

Bortsett fra mobbetallene som dessverre har hatt en negativ utvikling, ser vi en fremgang på flere indikatorer sammenlignet med fjoråret. På 7. trinn er det fremgang i kategoriene Elevdemokrati og medvirkning, Felles regler, Faglige utfordring og Vurdering for læring. På 10. trinn er det fremgang i Vurdering for læring, mens det er en tilbakegang i Motivasjon som i landet for øvrig. Det er positivt at tallene for Trivsel er stabile både på 7. og 10. trinn, da det meldes om tilbakegang i denne kategorien på landsbasis.  

Resultatene for Nordre Follo 

Skalaen går fra 1 til 5 der høy verdi er positivt resultat.

Resultater for de enkelte skolene 

Det vil alltid være variasjoner mellom skolene. Mer informasjon er tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets statistikkbank. Resultater for de enkelte skolene blir også presentert i Tilstandsrapporten for 2022-23, som legges fram for politikerne i september.  

Sist endret: 03.02.2023