Nordre Follo kåret til 72. beste kommune

I årets kommunebarometer kommer Nordre Follo på 72. plass, opp 17. plasser fra året før. Rapporten viser en forbedring innen alle områder, bortsett fra grunnskole og barnehage.

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Dette er ikke en forskningsrapport, men et journalistisk verk utført av Kommunal Rapport.

- Kommunebarometeret gir en pekepinn på hvordan vi ligger an i forhold til andre kommuner i Norge, og kan være et verktøy for å måle egen utvikling og forbedring. Samtidig er det viktig at vi bruker dette klokt, og ikke som eneste verktøyet for å måle kvalitet og forbedring av våre tjenester, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Han legger til at kommunen er klar over de utfordringene som barometeret peker på, som vi kontinuerlig jobber for å bedre. 

- Det er veldig positivt at vi klatrer innenfor flere områder, og at vi har klatret 17. plasser opp totalt sett. Det er mest relevant å sammenligne oss med de store byene og av de 25 kommunene ligger vi på 8. plass. I de kategoriene hvor vi kommer lavere ut, som i oppvekstsektoren, var vi klar over de utfordringene vi har. Vi mener likevel at vi forvalter de ressursene vi har på en god og effektiv måte. Samtidig strekker vi oss etter forbedring, det gjelder innenfor alle områder, sier Henriksen.

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har vurdert at plassering inntil om lag 100. plass er en god plassering der kommunen gir gode tjenester til innbyggerne.

Barnevernet gjør det godt

Nordre Follo scorer godt innen barnevern og er vurdert på 26. plass innen dette området. Andelen barn i barnevernet og andel undersøkelser gjennomført innen tre måneder er de kriteriene som veier tyngst. 99 prosent av sakene i Nordre Follo ble undersøkt innenfor tre måneder i 2021 og det setter Nordre Follo på første plass av alle kommunene i Norge.

20 prosent av barna som er omfattet av barnevernstiltak er i fosterhjem eller institusjon i Nordre Follo. Det betyr at de fleste tiltak gjøres i hjemmet og det regnes som positivt. Nasjonalt er 31,5 prosent av barna plasser i institusjon eller fosterhjem.

Nordre Follo har også høy andel som har omsorgsplan, 96,5 prosent. Vi bruker 10.959 kroner pr barn under fem år på forebyggende tiltak, mot nasjonalt 13.589 kroner.

Best i Norge på enerom på sykehjem

På dette området er de viktigste nøkkeltallene andel ansatte med fagutdanning, andel av beboere med omfattende bistandsbehov og andel plasser i sykehjem i skjermet enhet.

Nordre Follo er vurdert som best av alle kommuner på andelen brukertilpassede enerom på sykehjem. Vi får også god karakter på andel vedtak som blir iverksatt innen 15 dager og andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter.

- Det er en gledelig og ønsket utvikling at Nordre Follo oppfyller kravet om enkeltrom for de som bor fast på institusjon. I perioder vil vi likevel ha behov for å utvide kapasiteten ved å benytte dobbeltrom på korttidsplassene, sier kommunalsjef Marit Kronborg.

Tid med fysioterapeut på sykehjem, tilbud om dagaktivitet til personer med demens og andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold er andre områder der vi scorer ganske godt.

Fortsetter satsing på forebygging og rehabilitering

80 prosent av de ansatte har fagutdanning, mens andelen i de beste kommunene er 95 prosent. Nordre Follo har færre ergoterapeuter og geriatriske sykepleiere enn mange andre kommuner og får dermed dårligere score på dette.

- Resultatet viser en forbedring fra året før og satsningen på forbyggende og rehabiliterende tjenester fortsetter. I 2022 er det økt med 1,5 stilling ergoterapeut til området voksne og eldre sier Kronborg.

Helsetjenesten i kommunene er stadig mer fokusert på lavere trinn i omsorgstrappa, det vil si forebygging, hjelp i hjemmet, rehabilitering og lignende. Derfor er det rimelig at de fleste som bor på sykehjem har omfattende bistandsbehov, skriver Kommunal Rapport. I Nordre Follo har 80 prosent av beboerne på sykehjem et omfattende pleiebehov.

Godt driftsresultat

Nordre Follo har et bedre driftsresultat enn gjennomsnittskommunen, på 4 prosent i fjor. Vi har 13,3 prosent av bruttoinntektene til kommunen i disposisjonsfond, det er mindre enn de fleste andre kommuner i landet.

Netto renteeksponert gjeld for Nordre Follo var i fjor på 59,2 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er bedre enn de fleste kommunene i landet.
Investeringsnivået i Nordre Follo var i fjor 16,1 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste år, og det er høyere enn de fleste kommunene i landet.

Nordre Follo slipper ut 1 643,73 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er blant de laveste utslippene i landet.

Elevene trives og har gode resultater

Nordre Follo havner på en 94. plass på grunnskole. Rapporten legger mest vekt på nasjonale prøver og karakterene til avgangselever på 10. trinn og lærernes utdanningsnivå.

Trivsel er også en faktor i rapporten og elevene i Nordre Follo trives på skolen. Ifølge Elevundersøkelsen sier 92 prosent av elevene på 7. trinn i Nordre Follo at de trives godt. Snittet for Norge ligger på 88 prosent. 87 prosent av tiendeklassingene sier at de trives godt.

Nordre Follo får gode karakterer på grunnskolepoeng, antall elever som fullfører videregående og resultater på nasjonale prøver.
3,1 prosent av elevene våre på 9. trinn ligger på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver, det plasserer Nordre Follo på 11. plass i landet. På 8. trinn er det 6 prosent på laveste nivå, noe som gir en 10. plass, og på 5. trinn er det 19,2 prosent av elevene, som betyr 16. plass på rangeringen.

- Vi må fortsette arbeidet med en trygg, god og inkluderende skole, som ivaretar tilpasset opplæring, slik at de elevene som trenger oss mest, får den hjelpen de skal ha. Vi har som mål at elever skal få realisert sitt potensial for læring og da må vi jobbe ufortrødent videre med god tilrettelagt opplæring, sier Almås.

Ikke alle lærere oppfyller krav til fordypning

Rapporten måler også andel lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk. I snitt oppfyller 81 prosent av norsk-, matematikk- og engelsklærerne kompetansekravene i barneskoletrinnet. I Nordre Follo oppfyller 68 prosent dette kravet.

På ungdomsskolen oppfyller 71 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene.

- Vi har for mange lærere som underviser i fag de ikke har fordypning i. Vi legger stor vekt på relasjonen mellom lærere og elever. Det må vurderes på den enkelte skole om det er en bedre løsning for elevene å ha enkelte lærere uten fordypning i noen fag, men hvor lærerne kjenner klassen og elevene godt. Vi har svært mange dyktige ansatte. Vi må likevel jobbe ytterligere med rekruttering og videreutdanning av lærere slik at vi øker andelen med godkjent utdanning, sier Arnfinn Almås, kommunalsjef for oppvekst.

Få pedagoger i barnehagene

Rapporten legger størst vekt på grunnbemanning per barn i kommunale barnehager, andelen kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen og andelen ansatte i kommunale barnehager som har pedagogisk utdannelse.

I barnehagene i Nordre Follo er det gjennomsnittlig 5,9 barn per voksen i de kommunale barnehagene. Snittet i landet er 5,6 barn pr voksen. Det er krav om at barnehager skal ha en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

- At vi har 5,9 barn pr ansatt betyr at barnehageplassene er i bruk og at bemanningen er tilpasset antall barn. I oppvekstsektoren bruker vi de ressursene vi har til rådighet godt. Vi er kostnadseffektive og forvalter fellesskapets ressurser på en god måte. Barnehager og skoler følger nasjonale føringer når det kommer til bemanning og fag- og timefordeling, sier Arnfinn Almås.

Jobber med rekruttering og kompetanseheving

I 2018 ble det innført nye utdanningskrav til barnehagepersonale. Nasjonalt er det 70 prosent av de kommunale barnehagene som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjon. I Nordre Follo oppfyller 42 prosent av de kommunale barnehagene pedagognormen, uten dispensasjon.

- Vi har valgt å se på pedagogdekningen samlet for alle barnehagene i kommunen. Det betyr at vi ikke lar noen barnehager stå helt uten pedagoger, mens andre barnehager har fullt opp. Isteden fordeler vi pedagogene vi har, mest mulig likt mellom barnehagene. Dette påvirker nok statistikken. Selv om en barnehage ikke oppfyller pedagognormen fullt ut, så har den ansatte med annen pedagogisk utdanning enn barnehagelærer, som for eksempel lærer eller barnevernspedagog, sier Almås.

Som mange andre kommuner på Østlandet opplever Nordre Follo at det er utfordrende å få tak i nok fagpersonell på områder som pleie og omsorg, skole og barnehage.

- Vi har svært mange engasjerte og kompetente ansatte, men vi må jobbe videre med å rekruttere kompetente ansatte og drive relevant kompetanseheving til beste for barn, foreldre og ansatte.

Nordre Follo har god barnehagedekning. 94 prosent av barna har barnehageplass, mot 91 prosent nasjonalt. 88 prosent av barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage i vår kommune, nasjonalt er det 87 prosent.

 

Sist endret: 08.09.2022