Nå kan du gi innspill til Nordre Follos kommunedelplan for naturmangfold

Hovedformålet med denne planen er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Nordre Follo kommune. I tillegg tar planen for seg viktige økologiske funksjonsområder.

Planen identifiserer også kunnskapshull, samt foreslår tiltak for videre arbeid med kartlegging og bedring av tilstand, verdi og funksjon for kommunens naturmangfold.

Selve planen er ikke juridisk bindende, men den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for både kommunen selv og for utbyggere, innbyggere, grunneiere og øvrige interessenter.

Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser, forenkle saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet.

Kommunale planer for naturmangfold er ment å gi:

• bedre forutsetninger for å prioritere god og riktig arealbruk.
• bedre grunnlag for å utøve forvaltning i tråd med naturmangfoldlovens krav.
• økt forutsigbarhet, kunnskapsgrunnlag og effektivitet i planprosesser.
• bedre lokal forankring for avveiningene mellom vern og bruk.
• bedre oversikt over eksisterende kunnskap og kunnskapshull om naturverdier i kommunen.

NB: Dette innholdet er utløpt. Fristen for innspill var 28. juni 2022.

Sist endret: 11.08.2022