Påminnelse om frist for innspill til kommunedelplan for naturmangfold

Innspillsfristen er 28. juni. Hovedformålet med denne planen er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Nordre Follo kommune. I tillegg tar planen for seg viktige økologiske funksjonsområder.

Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser, forenkle saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet.

Kommunale planer for naturmangfold er ment å gi:

• bedre forutsetninger for å prioritere god og riktig arealbruk.
• bedre grunnlag for å utøve forvaltning i tråd med naturmangfoldlovens krav.
• økt forutsigbarhet, kunnskapsgrunnlag og effektivitet i planprosesser.
• bedre lokal forankring for avveiningene mellom vern og bruk.
• bedre oversikt over eksisterende kunnskap og kunnskapshull om naturverdier i kommunen.

NB: Dette innholdet er utløpt. Fristen for innspill var 28. juni 2022.

Sist endret: 11.08.2022