Vil hindre parkering på gangveien ved Ingierkollen slalåmsenter

Gangveien brukes ofte som parkeringsplass. For å sørge for god trafikksikkerhet for myke trafikanter planlegger kommunen å plassere betongblokker langs gangveien.

Hindrer myke trafikanters bruk av gangveien og kommunens veivedlikehold

Parkerte biler hindrer myke trafikanters bruk av gangveien, og kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten.

Parkerte biler i gangveien hindrer også kommunens vinterdrift (brøyting og strøing) og vårrengjøring. Dette medfører dårlige forhold vinterstid for fotgjengere og de med rullestol. 

Unngå gebyr

Etter trafikkreglenes § 17-1c (forskrift om kjørende og gående) er det forbudt å stanse (parkere) helt eller delvis på fortau eller gangvei eller sykkelvei. 

Trafikktjenesten ilegger hver vinter mange gebyrer uten at dette har løst utfordringen med ulovlig parkering, og Vei og park plasserer nå ut fysiske sperringer for å hindre ulovlig parkering. 

I løpet av uke 4 plasserer vi ut betongblokker langs gang- og sykkelveien ved Ingierkollen slalåmsenter.

Sist endret: 26.01.2022