Ny tildeling av koronatilskudd til bedrifter i Nordre Follo

Søknadsfrist 6. februar 2022. Nordre Follo kommune er tildelt 3 230 000 kroner til fordeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

Beløpet knytter seg til regjeringens sjette kommunale tildeling, og den fjerde tildelingen til Nordre Follo kommune gjennom statsbudsjettet for 2021.  

Vennligst les informasjonen nøye før du fyller ut søknaden.

Hvem kan søke?

Det forutsettes at virksomheten har forretningsadresse og er skattepliktig i Nordre Follo kommune.

Følgende virksomheter kan søke:

 • Serveringssteder med skjenkebevilling (næringskode 56)
 • Serveringssteder (næringskode 56)
 • Overnattingssteder (næringskode 55)
 • Reiselivsvirksomheter (næringskode 79)  

Hva kan kompenseres?

 • Det kan søkes om tilskudd for desember 2021. Referanse er gjennomsnittsomsetningen for oktober og november 2021. Dokumentasjon på omsetningen for hver av de tre månedene må oppgis i søknaden.
 • Tilskuddet skal bidra til å dekke omsetningssvikt. Som omsetning regnes også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien.
 • Det kan maksimalt søkes om tilskudd tilsvarende dokumentert omsetningstap.  

Øvrige forutsetninger

 • Mellomstore og store foretak som hadde økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 kan ikke søke. Søknadsskjemaet gir en forklaring på hva dette innebærer.
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller avvikling, kan ikke søke.
 • Støtten tildeles etter regelverket for nasjonal notifisert ordning under Covid-19-rammeverket, hvilket krever at søker gir en egenerklæring på foretakets størrelse og økonomiske status.
 • Virksomheter som inngår i konsern må informere om dette i søknaden. Det anses som et foretak/konsern hvis det ene selskapet holder majoriteten av stemmene i det andre selskapet, eller ett av selskapene med hjemmel i kontrakt eller vedtekter har rett til å utøve dominerende kontroll over det andre selskapet.
 • Mangelfull utfylling av søknadsskjemaet, eller utilfredsstillende dokumentasjon, kan medføre at søknaden ikke behandles.  

Søknadsskjema og vedlegg

Søknad fylles ut gjennom tilskuddsportalen Regionalforvaltning.no. 

Det kan søkes om et beløp tilsvarende omsetningstapet for desember. Dette regnes ut slik: Omsetningen for oktober + omsetningen for november, deles på to (dvs. gjennomsnittet), minus omsetningen for desember.  

Som omsetning regnes også eventuelle tilskudd bedriften har mottatt de aktuelle månedene.  

Som vedlegg til søknaden må det legges ved regnskapsrapport eller lignende dokumentasjon som viser omsetning for hver av månedene oktober, november og desember 2021. Tallene må tydelig fremgå av dokumentasjonen. Vedleggene kan lastes opp i søknaden.  

Søker må oppgi om bedriften har mottatt bagatellmessig støtte for årene 2019, 2020, 2021, og eventuelle støttegivere. Eventuell tidligere mottatt kommunal kompensasjonstildeling er gitt som bagatellmessig støtte (med mindre annen ordning er valgt). ​

Søknadsfrist: Søndag 6. februar kl. 23:59.

Avsender må være daglig leder eller styreleder.  

Behandling og tildeling

 • Søknadene vil vurderes av kommunen etter søknadsfrist. Kommunens arbeidsgruppe vil legge frem et forslag til tilskudd for formannskapet, og det er formannskapet som vedtar tildelingene. 
 • Støtten utbetales etter at formannskapet har vedtatt tilskuddene. Utbetaling skjer ila. februar 2022.
 • Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler til å kompensere omsøkt beløp, vil det foretas en forholdsmessig reduksjon i omsøkt beløp for alle søkere som kvalifiserer til støtte.
 • Kommunen offentliggjør oversikt over tilskuddsmottakere.
 • Regelverket for offentlig støtte gjelder. Prinsipp om meroffentlighet (innsynsrett) praktiseres i saksbehandlingen.  

Spørsmål og mer informasjon

Ved spørsmål, kontakt innbyggertorget på telefon 02178 eller næringsrådgiver Elisabeth Rytterager, telefon 90 76 79 11.  

Regjeringens tildelingskriterier for den sjette tildelingen    

Sist endret: 21.01.2022