Videre realisering av lysløypeprosjektet i Nordre Follo nord

Nordre Follo kommune er opptatt av at innbyggerne kommer seg ut både sommer og vinter, og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i vårt nærområde nord i kommunen.

På turveien fra Ødegården langs Kongeveien (TS1) jobber vi nå med å fullføre den allerede påbegynte traseen som skal gå parallelt med dagens gang- og sykkelvei. Området vil derfor være preget av anleggsarbeider i tiden framover, og vi ber turgåere og syklister om å vise aktsomhet.   

Se kart over lysløypeprosjekter i Nordre Follo

Gjennomgående turveier og lysløyper

Arbeidet har sammenheng med lysløypesatsingen i tidligere Oppegård nord. Målet er blant annet å ferdigstille påbegynte arbeider, slik at publikum ikke trenger å oppleve uferdige traseer under sin ferdsel i marka. På sikt er det også ønskelig å knytte disse sammen med turveier/lysløyper i tidligere Ski kommune.

Ta kontakt hvis du har spørsmål

Har du spørsmål, ønsker vi at du kontakter oss. Vi vil også gjerne ha innspill og tilbakemeldinger om forhold som kan ha betydning for arbeidet, eller spesielle hensyn vi må ta i anleggsperioden.  

Kontaktperson: Thale Hov
Plan- og prosjektavdelingen, vei og park Telefon: 412 30 350 

Sist endret: 02.02.2022