Nå er vi i gang med skjøtselstiltak i Slorene

I samarbeid med grunneier i Ås, er Nordre Follo og Ås kommuner i gang med planlegging av skjøtselstiltak i Slorene våtmarksområde. Først ut er gjenåpning av kanaler ut fra Dalsbekken og hogst av trær og kratt, som må gjøres i vinterhalvåret.

Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde ble vedtatt i Nordre Follo og Ås kommuner høsten 2021 for å ivareta og bygge opp verneverdiene i området. Hovedgrepene i skjøtselsplanen er å få på plass nødvendig restaurering og skjøtsel av utvalgte og truede naturtyper i våtmarken (skjøtselssone 1 og 2), ivareta et aktivt og intakt elvedelta og sikre fri utvikling av naturen uten forstyrrelser i de øvrige sonene.

Finansiering og gjennomføring av skjøtselstiltak

Ås kommune har avsatt budsjettet til å følge opp skjøtselsplanen, og Viken fylkeskommune har gitt tilskudd på 200.000 kroner til å gjennomføre skjøtselstiltak. Skjøtselstiltakene som nå planlegges gjennomført i skjøtselssone 1 og 2 er:

  1. Åpne opp og utvide etablerte gjennomløp i vollen på vestsiden av Dalsbekken.
  2. Fjerne store kvistansamlinger og stokker i Dalsbekken samt ved bekkeutløpet ved Ringneset i forbindelse med åpning av gjennomløp for å unngå oppstuving av vann.
  3. Hogst av trær og rydding av kratt for å klargjøre for slått.
  4. Gjennomføre bråtebrann i området vinterstid i samarbeid med brannvesenet.
  5. Kutting av rotskudd og én slått i andre halvdel av august.

I tillegg har kommunene søkt Miljødirektoratet om midler for å gjennomføre et forskningsprosjekt for å dokumentere gjennomføringen og virkningen av skjøtselstiltakene i slåttevåtenga.

Se detaljert beskrivelse av tiltakene i skjøtselsplanen.

Hva skjer nå?

Det er tiltak 1-3 beskrevet over som er under planlegging nå, siden disse må gjøres på frossen mark for å skade terrenget minst mulig. Kommunalteknisk i Nordre Follo kommune skal reetablere gjennomløpene fra Dalsbekken. Hogsten må gjennomføres vinterstid for å klargjøre til slått.

Grunneier der tiltakene skal gjennomføres, Lars Juul, vil bidra med mannskap for å gjennomføre avtalt hogst på sin eiendom. Kommunene har vært på flere befaringer sammen med grunneier de siste ukene for å planlegge restaurering av kanalene og i hvilke områder trær og busker skal tas ned.

På befaring har vi brukt blå merkebånd for å markere soner langs Dalsbekken hvor trær og kratt skal stå, og enkelttrær som skal bevares. For å komme til med maskinelt utstyr til hogst og slått, er det også nødvendig å fjerne greiner og enkelte trær innenfor avsatt 5 meters kantsone langs Dalsbekken. Trær som skal felles i nærheten av kantsonen er blinket ut, se eksempel i foto under.  

Alle tiltak skal gjennomføres mest mulig skånsomt. I tillegg til manuelt arbeid med motorsag, kan det benyttes beltegående maskin med lavt marktrykk når det er nødvendig.

Ifølge skjøtselsplanen skal det utarbeides prosjektbeskrivelse for hvert tiltak.

Alle tiltak skal godkjennes av kommunen og grunneier før gjennomføring.

Kommunene er i dialog med Statsforvalteren og NVE om tiltakene som angår vassdraget.

Foto som viser eksempel på trær som er merket med blå bånd som skal stå (til høyre) og trær som er blinka ut med motorsag som skal felles (til venstre).

Fakta om Slorene våtmarksområde

Slorene, som ligger sør ved Gjersjøen, er et kommunalt vernet delta- og våtmarksområde som har et rikt fugleliv, og det er et viktig hekke- og trekkområde. Selve Slora er kartlagt som naturtype slåttemark, som er en utvalgt naturtype, fordi den har status som kritisk truet naturtype på rødlista. Det er registrert flere andre naturtyper og arter i verneområdet som er på de nasjonale rødlistene.

De største truslene for verneverdiene i området er færre og mindre oversvømmelser av våtmarken, og gjengroing av slåttevåtenga og andre naturtyper.

Les mer om Slorene våtmarksområde og bakgrunnen for skjøtselsplanen her.

Sist endret: 23.02.2022