Mye bedre enn forventet - men fortsatt utfordrende økonomi

Regnskapet for Nordre Follo i 2021 er klart. Gjennom to krevende første år i den nye kommunen har det vært jobbet målrettet for å gi Nordre Follo kommune et så godt økonomisk resultat som mulig.

Det har vært et utfordrende år med pandemi, stramme økonomiske rammer og fortsatt arbeid med etablering av den nye kommunen.

Alle kommuner i Norge har frist til å levere sine årsregnskap for fjoråret til revisor innen 22. februar. Regnskapet til Nordre Follo kommune er nå sendt til revisor. Det skal deretter behandles i kommunestyret i juni 2022.

- Du kan kalle dette en løypemelding for regnskapsåret for kommunen i fjor. Når årsberetningen kommer vil den gi mer utdypende vurderinger og analyse av det økonomiske resultatet for 2021, sier kommunedirektør i Nordre Follo kommune, Øyvind Henriksen.

Bedre resultat enn forventet

Regnskapet for Nordre Follo kommune for 2021 endte med et positivt netto driftsresultat på 217 mill. kroner. Regnskapet viser at kommunens disposisjonsfond er på 710 mill. kroner, en økning på 164 mill. kroner fra 2020.  

- Vi har god økonomisk styring og et betydelig overskudd i årsresultatet for kommunen, det er jeg godt fornøyd med. Kommunestyret har gjort tøffe prioriteringer som gir økonomiske resultater og som fremover gir oss større handlingsrom til å nå våre poliske mål, sier ordfører Hanne Opdan.

- Tatt i betraktning året vi har lagt bak oss, er jeg fornøyd med fjorårets økonomiske resultat. 2021 var et spesielt år på flere måter, sier Henriksen.

Han opplever at både de folkevalgte og organisasjonen virkelig har tatt inn over seg den krevende økonomiske situasjonen kommunen er i og hatt fokus på en stram og effektiv styring av økonomien.

2021- et unntaksår på grunn av pandemien

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan viser at kommunen fortsatt vil ha en krevende økonomisk situasjon i årene fremover.

- Kommunens andre driftsår var et spesielt år der koronapandemien påvirket økonomien. Det høye driftsresultatet skyldes først og fremst at skatteinntektene ble betydelig høyere enn budsjettert. Dette er likt for hele landet, og skyldes i stor grad at statsbudsjettet for 2021 la til grunn en betydelig høyere arbeidsledighet på grunn av pandemien enn det som ble tilfellet, sier Henriksen.

- Vi kan imidlertid ikke forvente at skatteinntektene i 2022 skal vise en like stor vekst som i 2021. Så 2021 ble på mange måter et unntaksår, understreker Henriksen.

Fortsatt noen tøffe år foran oss

- Det er likevel gledelig at disposisjonsfondet vårt er styrket med 164 mill. kroner. Det bidrar til at kommunen har mer egenkapital som kan finansiere mer av de store investeringene som ligger foran oss. Gjennom et krevende år har kommunen levert gode tjenester til innbyggerne. Jeg vil likevel understreke at kommunen fortsatt har en krevende økonomisk situasjon, og at omstillingsbehovet i årene fremover fortsatt er det samme som i vedtatt økonomiplan for 2022-2025, sier Henriksen.

Høyere frie inntekter og utgifter til korona

Kommunen fikk mye høyere frie inntekter som følge av ekstraordinære stor skatteinngang og også økt rammetilskudd for å dekke opp for betydelige merutgifter knyttet til pandemien. Kommunen har også fått økte statlige tilskudd –og pensjonskostnadene ble lavere enn forutsatt. I tillegg har det blitt høyere nav-refusjoner som følge av høyt sykefravær, og midlertidig endrede regler for nav-refusjon på grunn av pandemien. De økonomiske konsekvensene som følge av koronapandemien vil også bli beskrevet nærmere i årsberetningen.  

Netto finansutgifter ble også lavere enn opprinnelig budsjettert. For kommunens virksomheter som ikke har vært direkte berørt av koronapandemien, har hjemmekontorsituasjonen også betydd et lavt forbruk av budsjettmidler.

- Jeg er glad for at den nye regjeringen har økt inntektene til kommunen, det gir oss et større handlingsrom enn tidligere, sier Opdan.

Investerte for 794 mill. og lånte 800 mill.

Kommunen gjennomførte investeringer på om lag 794 mill. kroner, og det ble i 2021 tatt opp 800 mill. kroner i lån til finansiering av investeringer.  Totalt har Nordre Follo kommune en investeringsgjeld på om lag 6,5 mrd. kroner per 31.12.2021 - noe som tilsvarer en gjeldsgrad, det vil si lån i forhold til driftsinntekter, på om lag 112 prosent.  

Sist endret: 22.02.2022