Hogst i området Taraldrud-Fløysbonn

Kommunen har fått melding om oppstart av hogst i området Taraldrud-Fløysbonn. Hogsten starter opp i uke 5 og vil pågå i 5-6 uker.

Det blir satt opp plakater i området med informasjon om arbeidet.

Må foregå utenom hekkesesongen og når det er frost i bakken

For å beskytte dyrelivet må all hogst foregå utenom hekke- og yngleperioden på våren.

For å unngå dype kjørespor i terrenget, slik at skogsbilene ikke skal ødelegge stier og løyper, er det gunstigst at hogsten skjer i en periode med frost i bakken.

Skiløypetraseen mellom Fløysbonn opp til brua over E6 ved Åsland må derfor dessverre stenges for denne sesongen.

Det er mulig å bruke området til rekreasjon selv om hogsten pågår, men det vil i en periode fremover være maskiner, biler og tømmerbiler i skogsbilveinettet i området som daglig brukes av turgåere.

For å ivareta sikkerheten, er det viktig å ta hensyn og ikke gå nærmere enn 100 meter til skogsmaskiner. Gi tegn/kommunikasjon til maskinfører om du er i nærheten.

Kontaktinformasjon

Morten Lysø, skogbrukssjef ved Follo landbrukskontor.

Direkte telefon: 64 96 20 85.

Sist endret: 04.02.2022