Foreldre er godt tilfreds med barnehagetilbudet

Kommunen gjennomførte en foreldreundersøkelse høsten 2021. Resultatet viser at foreldre/foresatte er godt tilfreds med barnehagetilbudet.  57 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd.

På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage» scorer kommunen i snitt 4,5.

Svarene gir nyttig informasjon til den enkelte barnehage, kommunens administrasjon og politisk ledelse om hvilke områder foreldre/foresatte er godt fornøyd med og på hvilke områder barnehagene bør utvikle seg videre.

Høy svarprosent

Nordre Follo kommune har valgt å bruke Utdanningsdirektoratet sin nasjonale foreldreundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 8. november – 8. desember 2021. Svarprosenten var 78,84 %, noe som er godt over landsgjennomsnittet (65,4 %) og Oslo og Viken (67,5 %).    

Resultater på kommunenivå

Nedenfor følger en kort oversikt over resultatene på de ulike områdene for kommunen totalt sett, sammenlignet med tall for Oslo og Viken og nasjonalt. Svaralternativene er på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig/svært misfornøyd og 5 er helt enig/svært fornøyd.

Område Nordre Follo  Oslo og Viken Nasjonalt 
Ute- og innemiljø 4,1 4,1 4,2
Relasjon mellom barn og voksen 4,4 4,5 4,5
Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7
Informasjon 4,3 4,3 4,3
Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6
Medvirkning 4,2 4,3 4,3
Henting og levering 4,4 4,4 4,4
Tilvenning og skolestart 4,4 4,5 4,5
Tilfredshet 4,5 4,5 4,5

Høy grad av tilfredshet med barnehagetilbudet

Foreldre/foresatte i Nordre Follo er i stor grad fornøyd med barnehagetilbudet i kommunen og gjennomsnittlig tilfredshet ligger på 4,5. De er spesielt godt fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel (4,8), sosial utvikling (4,7), ansattes engasjement (4,7), og trygghet på personalet (4,7).

Undersøkelsen viser noe mindre tilfredshet med forhold som henger sammen med barnehagens rammebetingelser, som uteareal (4,0) og lokaler (4,1), leker og utstyr (4,1), mattilbud (3,6) og bemanningstetthet (3,8). Det samme gjelder hovedområdene informasjon (4,3) og medvirkning (4,2), men foreldrene/foresatte svarer i snitt 4,4 på spørsmålet om at de synes barnehagen tar hensyn til deres synspunkter.  

Ikke like tilfreds med bemanningstetthet og mattilbud

På spørsmål om bemanningstetthet, antallet barn per voksen, svarer 63 prosent at de er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten oppleves som tilfredsstillende. Spørsmålet får likevel lavest total score i undersøkelsen, og det er her flest svarer at de er helt uenig. Dette til tross for at barnehagene i kommunen oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen som er fastsatt nasjonalt. Tilfredsheten med barnehagens mattilbud er spørsmålet med nest lavest score.  

Ivaretar barna ved tilvenning og skolestart

Totalt 52 prosent av barna til de som har svart på undersøkelsen har enten begynt i barnehage for første gang, eller byttet avdeling/base i løpet av det siste året. 6 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten. 88 prosent er svært eller ganske fornøyd med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden (4,5). 78 prosent er svært eller ganske fornøyd med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart (4,3).  

Grunnlag for videreutvikling

Kommunen skal analysere og tolke resultatene fra foreldreundersøkelsen i lys av den lokale situasjonen i perioden undersøkelsen er gjennomført. Dette er spesielt viktig høsten 2021 fordi pandemien har hatt ulik innvirkning på barnehagehverdagen.   

Virksomhetsleder/styrer har presentert resultatene for den enkelte barnehage, blant annet i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Foreldre/foresatte kan påvirke det videre arbeidet med å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet i samarbeid med barnehagens personale og SU.  

Se resultatene for den enkelte barnehage 

Resultatene for alle barnehagene i hele landet er tilgjengelig på nettsiden Barnehagefakta.no 

Sist endret: 21.02.2022