Nye vedtekter for kommunale barnehager

Formannskapet vedtok nye vedtekter for kommunale barnehager 1. desember 2022. Vedtektene gjelder fra 1. januar 2023.

Her er hovedpunktene

  • Det legges til rette for overflyttingsopptak i forkant av hovedopptaket. Dette gjelder barn som allerede har plass i kommunal barnehage og som søker overflytting til annen kommunal barnehage. Søknadsfristen er 1. februar.
  • Antall opptakskriterier reduseres fra syv til fem. Fra 1. januar 2023 gelder følgende: 

- Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak etter barnevernloven (bvl) §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, se bvl § 18. Det må foreligge dokumentasjon fra sakkyndig instans.

- Barn og familier med store belastninger pga. sykdom, funksjonshemming eller andre vansker. Barn og familier med flyktningstatus. Det må foreligge skriftlig bekreftelse fra faginstans og dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder. 

- Barn av enslige forsørgere som bor alene og som kan dokumentere at de er i jobb, eller aktivt øker utdanning/arbeid.

- Barn med søsken som går i, eller som er tildelt plass i, barnehagen ved barnets oppstartdato dersom barnehagen har ledig plass innenfor rett aldersgruppe.

- Øvrige barn i tråd med hovedregel, se barnehagevedtektene § 5-3.

  • Nye barnehager etablert etter juni 2022 skal ha en arealnorm på 5,5 m2 for barn under tre år.
  • Vedtektene §§ 8 og 9 om åpningstider og ferie er tydeligere. 

Se de nye vedtektene  

Sist endret: 13.01.2023